108/2014. NVB határozat - P. I. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
108/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság P. I. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezésnek helyt ad és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 3/2014. (II.17.) számú határozatát megváltoztatja, valamint beadványozó kifogásának részben helyt ad és megállapítja, hogy a Helyi Választási Iroda mulasztást követett el, amikor nem rögzítette valamennyi, általa akadálymentesnek minősített szavazókör vonatkozásában ezt a jellemzőt a szavazóköri adatokat tartalmazó nyilvántartó rendszerben, ezzel megsértette a Ve. egyes, jelen határozatban megjelölt rendelkezéseit.
A Nemzeti Választási Bizottság elrendeli továbbá, hogy a sátoraljaújhelyi szavazókörök esetében az akadálymentességre vonatkozó helyes adatok a választások hivatalos honlapján közzétételre kerüljenek.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 Indokolás
I.
Beadványozó 2014. február 14-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) kifogást nyújtott be.
Beadványozó előadta, hogy a Nemzeti Választási Iroda honlapján 2014. február 11-én közölt „Országos szavazóköri címjegyzék”-ban és a Sátoraljaújhely Város Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2013. számú határozatában a szavazókörök akadálymentességére vonatkozó tájékoztatások egymástól eltérőek, emiatt megtévesztőek. Beadványozó szerint ezek ellentétes információkat tartalmaznak, ezért megtévesztő a választópolgárok számára, ezzel Sátoraljaújhely Város Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt választások tisztaságának megóvása valamint a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítésére vonatkozó alapelveket, valamint a Ve. 79. § (1) bekezdésben foglaltakat, mely szerint a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást. Beadványozó szerint a HVI feltételezhetően az ellentmondásos információkkal megsértette a Ve. 81. § (2) bekezdését, valamint a Ve. 80. §-át.
Beadványozó indokolásában előadta továbbá, hogy a 2014. február 11-én számára kézbesített „szavazóköri névjegyzékbevételről” szóló értesítés szerint a Sátoraljaújhely 13. számú szavazókör „nem akadálymentesített” ezzel szemben a HVI 1/2013. számú határozatában ez a szavazókör még „akadálymentes” szavazókörként volt feltüntetve.
Álláspontja szerint ez nem egyedi eset, ugyanis a Nemzeti Választási Iroda honlapján a 2014. február 11-i állapot szerint „Országos szavazóköri címjegyzék” szerint Sátoraljaújhelyen 1 db, a 010. számú szavazókör az akadálymentes. Ezzel ellentétes információt tartalmaz a HVI 1/2013. számú határozata, mely szerint a településen 19 db szavazókörből mindösszesen 7 db a nem akadálymentesített, 1 db akadálymentesítése folyamatban és 11 db akadálymentesített. Beadványozó kérte a jogsértés megállapítását, valamint azt, hogy a további jogsértéstől tiltsa el a választási bizottság a jogsértőt.
Az OEVB 2014. február 14-én kelt 3/2014. számú (II.14.) határozatával beadványozó szavazókörök akadálymentességének megállapítása miatti kifogását elutasította. Az OEVB határozatában leszögezte, hogy a választások tisztaságának megóvását a HVI vezetőjének a választási eljárás szabályainak szakszerű alkalmazása önmagában biztosítja, és a törvényen alapuló jogalkalmazás nem sérti a választások tisztaságát.
Az OEVB határozatában megállapította, hogy a HVI a fogyatékossággal élő választópolgárokat számos módon segíti. A HVI vezetője a 2014. február 5-én kelt 2/2014. (II.5.) határozatában megállapította a sátoraljaújhelyi választókerületek és szavazókörök területi határait, helyeit, elnevezéseit és címét. Valamint a HVI vezetője hirdetmény útján közzétette azt is, hogy mely szavazókörök akadálymenetesek.
Az OEVB emellett megállapította, hogy a Nemzeti Választási Iroda honlapja a szavazókörökre vonatkozó 2013. január 23-i állapotot tartalmazza, vagyis a honlapon nem kerültek átvezetésre a 2014. februárban a körzetesítési rendszeren lejelentett adatok.
Mindezek alapján az OEVB megállapította, hogy adminisztrációs hiba alapján a választópolgárok részére az akadálymentességre vonatkozóan nem a helyben, 2014. február 5-én kelt 2/2014. (II.5.) határozatában megállapított és kihirdetett adatoknak megfelelő szavazóköri értesítő került kiküldésre.
Az OEVB mindezek alapján megállapította, hogy a HVI vezetője nem követett törvénysértést, amikor a jogszabályok pontos betartását követte, valamint jogsértést nem állapított meg és a kifogást elutasította.
II.
Beadványozó 2014. február 20-án 12 óra 24 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 3/2014. (II. 17.) számú határozata ellen, melyben kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól annak megállapítását, hogy mi vagy ki okozta azt, hogy a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) honlapján, valamint a „szavazóköri névjegyzékbe vételről” szóló értesítés és a HVI 1/2013. számú határozatában közölt akadálymentességi információk ellentétesek, ezért megtévesztők.
Beadványozó kérte annak megállapítását is, hogy a megtévesztő információk közlésével a HVI vagy az NVI sértette-e meg a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt választások tisztaságának megóvása valamint a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítésére vonatkozó alapelveket, valamint a Ve. 79. § (1) bekezdésben foglaltakat, mely szerint a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szüksége esetén módosítja a szavazóköri beosztást. Beadványozó szerint a HVI feltételezhetően az ellentmondásos információkkal megsértette a Ve. 81. § (2) bekezdését, valamint a Ve. 80. §-át is.
Beadványozó álláspontja szerint a hibás tájékoztatás alkalmas arra, hogy a mozgásában korlátozott választópolgárokat elriassza vagy visszatartsa a választáson való részvételtől. Előadta továbbá, hogy ha a HVI és az NVI rendszerében lévő adatok nem egyeznek meg, az a rendszer hibájára utalhat, ezért is fontos, hogy a kifogásának hely adva alaposan kivizsgálja az ügyet és az eltérés okát a Nemzeti Választási Bizottság. Kéri a fellebbezése elfogadását, a jogsértés megállapítását és a további jogsértéstől való eltiltást.
III.
A Ve. 351. § (1) bekezdése alapján az első alkalommal a 2014. évi általános országgyűlési választásokon alkalmazásra kerülő szavazóköri beosztást 2013. július 31-ig kellett kialakítani. E feladat ellátásához a helyi választási irodák számára a Nemzeti Választási Iroda elnöke 1/2013. (VII. 8.) számon intézkedést adott ki, ez részletes leírást tartalmaz a körzetek kialakítására vonatkozóan. Ezen NVI elnöki intézkedés mellékletét képezte egy ún. Módszertani útmutató, mely az országgyűlési képviselők 2014. évi választását megelőző körzetesítési feladatokról szóló szakmai útmutatást tartalmazott. Mindezek alapján a helyi választási irodák feladata volt a szavazókörzetek megállapítása mellett a szavazókörök adatainak, így a szavazókörök akadálymentességére vonatkozó adatoknak a feltöltése a címnyilvántartó és körzetesítő rendszerbe.
A sátoraljaújhelyi HVI 1/2013. számú határozatában a körzeteket megállapította és azt közzétette, viszont a sátoraljaújhelyi szavazókörök akadálymentességére vonatkozó adatot csak egy szavazókör esetében vezette fel a központi rendszerbe.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy ezzel a HVI jogszabálysértést követett el. A jogszabálysértést nem a fellebbező által hivatkozott alapelvi rendelkezések és jogszabályhelyek alapján lehet megállapítani – hanem a Ve. 75. § (1) bekezdése a) és b) pontjában foglalt, a választási irodák feladatait tartalmazó rendelkezések kisebb súlyú megsértéséről van szó.
A választási irodák alapvető feladatai rögzítő Ve. 75. § (1) bekezdése értelmében a választási irodák ellátják a választás előkészítésével kapcsolatos szervezési feladatokat továbbá gondoskodnak a választópolgárok tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek. [a) és b) pont]
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a sátoraljaújhelyi HVI a Ve. 75. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt a választás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatai ellátása során mulasztást követett el, amikor nem rögzítette valamennyi, általa akadálymentesnek minősített szavazókör vonatkozásában ezt a jellemzőt.
Megállapítja a Bizottság továbbá, hogy ezzel a Ve. 75. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített, a HVI a tájékoztatási kötelezettségnek sem tett maradéktalanul eleget, ugyanis ezáltal a választópolgároknak kiküldött értesítő és a HVI határozata között ellentmondó információ jelent meg.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezésben foglalt választási alapelvek sérelme viszont nem állapítható meg, a HVI sem a választások tisztaságát sem a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlását nem sértette meg, hiszen a HVI vezetője éppen a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése érdekében a törvényben előírt számnál jóval több akadálymentes szavazókört jelölt ki.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a választások tisztaságának megsértése amiatt sem merült fel, mert a HVI vezetőjének törvényen alapuló jogalkalmazása nem alkalmas a választópolgárok választási akaratának befolyásolására, ezért az a választások tisztaságát nem sérti.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
IV.
A határozat a Ve. 75. § (1) bekezdése a) és b) pontján, a 351. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. február 21.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke