107/2022. NVB határozat - a P. T az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán külképviseleti megfigyelő nyilvántartásba vétele iránti kérelme tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

107/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a P. T. (a továbbiakban: Beadványozó) az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán külképviseleti megfigyelő nyilvántartásba vétele iránti kérelme tárgyában – 4 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó külképviseleti megfigyelő nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmét visszautasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. március 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 5. § (1)-(3) bekezdése szerint a külképviseletekre a jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként és jelölő szervezetenként (független jelöltenként) legfeljebb két megfigyelőt bízhatnak meg. A közös jelöltet állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. Külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet. A külképviseleti megfigyelőt a Nemzeti Választási Bizottságnál - nevének és személyi azonosítójának, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa típusának és számának közlésével - a magyarországi szavazást megelőző tizedik napig kell bejelenteni. A Nemzeti Választási Bizottság a külképviseleti megfigyelőt nyilvántartásba veszi. A Nemzeti Választási Iroda a külképviseleti megfigyelő nevét és személyi azonosítóját, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa típusát és számát megküldi a külképviseleti választási iroda vezetőjének.
  2. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. §-a szerint, a külképviseleti megfigyelőt legkésőbb 2022. március 24-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
  3. Beadványozó a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2022. február 25-én érkezett kérelmében, magát független jelöltként nevezte meg és megadta nevét, valamint személyi azonosítóját. A bejelenteni kívánt külképviseleti megfigyelőként szintén magát jelölte meg, rögzítve nevét, személyi azonosítóját és a külképviselet helyét.
  4. A Ve. 135. § (1) bekezdése szerint a bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles, elektronikus nyilvántartását (a továbbiakban: közhiteles nyilvántartás) - a Ve. 4. melléklete szerinti adattartalommal - a Nemzeti Választási Iroda vezeti. A nyilvántartás változásait a nyilvántartásba vevő vagy abból törlő választási bizottság mellett működő választási iroda vezeti át a nyilvántartáson.
  5. A Nemzeti Választási Iroda ellenőrizte Beadványozó kérelemben feltüntetett személyes adatait és független egyéni képviselőjelölti jogállását a közhiteles nyilvántartásban. Az ellenőrzés alapján megállapítható, hogy Beadványozó személyes adataival nem szerepel jelölt a közhiteles nyilvántartásban.
  6. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó, figyelemmel arra, hogy a kérelmében foglaltakkal ellentétben, az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának eljárásában nem nyilvántartásba vett jelölt, külképviseleti megfigyelő megbízására a Ve. 5. § (1) bekezdése alapján nem jogosult.
  7. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó külképviseleti megfigyelő nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmét, mint az arra nem jogosulttól származót, visszautasítja.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 5. §-án, 135. §-án, az IM rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 27.

 

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                              elnökhelyettese