107/2019. NVB határozat - dr. Czira Szabolcs Nagykőrös Város polgármestere által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

107/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Czira Szabolcs (a továbbiakban: Beadványozó) Nagykőrös Város polgármestere által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 5/2019. (V. 8.) számú határozatának rendelkező részét az alábbiak szerint változtatja meg:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy az Önkormányzati Hírek című sajtótermék médiatartalom-szolgáltatója, Nagykőrös Város Önkormányzata megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek közötti eljárási alapelvet azzal, hogy az Önkormányzati Hírek XIV. évfolyam 15., 16., 17. és 18. számaiban a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek számára aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosított a többi jelölő szervezethez képest.

A Nemzeti Választási Bizottság Nagykőrös Város Önkormányzat médiatartalom-szolgáltatót eltiltja a további jogsértéstől, és egyben kötelezi, hogy jelen határozat rendelkező részét a határozat kézhezvételétől számított legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.

Nemzeti Választási Bizottság Nagykőrös Város Önkormányzatát 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 5/2019. (V. 8.) számú határozatát egyebekben helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat airánti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: Kifogástevő) nevében dr. Tóth Bertalan elnök 2019. május 6-án 15 óra 5 perckor kifogást nyújtott be a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz a „Nagykőrös Önkormányzati Hírek” elnevezésű ingyenes információs lap 2019. április 12-én, 19-én, 26-án és május 3-án XIV. évfolyam 15.; 16.; 17. illetve 18. lapszámként kiadott példányai ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjainak megsértésére hivatkozással.

[2]          Kifogástevő előadta, hogy a fent említett önkormányzati lap a XIV. évfolyam 15-18. lapszámaiban lehetőséget biztosított a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (a továbbiakban: FIDESZ) migrációval kapcsolatos álláspontjának megjelenítésére, más jelölő szervezet vonatkozásában ilyen bemutatást azonban nem eszközölt, így a FIDESZ-en kívül más jelölő szervezet népszerűsítését biztosító megjelenés elmaradása megvalósítja a választási alapelvek sérelmét.

[3]          Kifogástevő részletesen előadta, hogy a Sajtótermék 2019. április 12-én megjelent számának 2. oldalán az „Orbán Viktor programot hirdetett a bevándorlás megállításáért” című cikke ismerteti a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség mint jelölő szervezet elnökének programját. Ugyanezen lapszám 5. oldalán Kocsis Máté, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja vezetőjének arcképével jelenik meg a párt választási üzenete.

[4]          Kifogástevő hozzáteszi, hogy a sajtótermék 2019. április 19-én megjelent számának 2. oldalán a „Felháborító színjáték, amit Brüsszel előad a migránskártyákról” című cikkében Deutsch Tamás, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség európai parlamenti képviselője kap lehetőséget a jelölő szervezet álláspontjának ismertetésére. Kifogástevő továbbá ismerteti, hogy ugyanezen lapszám 3. oldalán jelenik meg a FIDESZ választási üzenete, az 5. oldalon pedig egy interjú olvasható Dr. Körtvélyesi Attila alpolgármesterrel, amely utolsó bekezdésében a Fidesz - KDNP jelölő szervezetek, valamint Prof. Dr. Trócsányi László, a Fidesz – KDNP európai parlamenti listavezetőjének támogatására buzdít.

[5]          Kifogástevő ezután a Sajtótermék 2019. április 26-án megjelent lapszámára hivatkozik, amelyben „Túl sok…” címmel jelentette meg Bayer Zsolt cikkét. Ebben a szerző a FIDESZ bevándorlással kapcsolatos politikai álláspontjával egyértelműen megegyező véleményének adott hangot. Előadja, hogy a Sajtótermék 3. oldala reagál Stefan Löfven azon kijelentésére, amely szerint „Elfogadhatatlan, hogy a bevándorláspártiak nyíltan fenyegetik a bevándorláselleneseket”, ismételten a FIDESZ politikai üzenetét jelenítette meg. Hivatkozik a Sajtótermék 9. oldalán található cikkre is, amely Földi László, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjének a nagykőrösi piacon tett látogatásáról számolt be. Kifogástevő felhívja a figyelmet arra, hogy a cikk külön kiemeli, hogy a politikus nem csak bevásárolni jött, hanem támogatói ajánlásokat is gyűjtött és a beszámolót illusztráló fényképeken a FIDESZ kampányruházatát viseli. Továbbá előadja azt is, hogy a Sajtótermék 15. oldalán Novák Katalin államtitkár, a FIDESZ alelnöke is lehetőséget kapott a megszólalásra és a jelölő szervezet európai parlamenti választásokat követő céljairól is beszél.

[6]          Kifogástevő végezetül a Sajtótermék május 3-án megjelent lapszámára hivatkozik, amelynek 2. oldalán az „MSZP-s Bangóné szerint a Fidesz szavazók patkányok” című cikk található, amely a FIDESZ közösségi oldalára feltöltött kampányfilm tartalmát ismerteti, amit azzal zár, hogy „emlékezzenek erre május 26-án, az európai parlamenti szavazás napján.” Ugyanezen az oldalon Hidvéghi Balázs, a FIDESZ kommunikációs igazgatójának arcképével jelenik meg pártja választási üzenete: „Európát meg kell védeni, a bevándorlást pedig meg kell állítani. A migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak.”

[7]          Kifogástevő megjegyzi, hogy a Sajtótermék 15., 16., 17., 18. lapszámában nem szerepelt a Fidesz – Magyar Polgári Szövetségen kívül más, az európai parlamenti választáson induló jelölő szervezet, tehát a Sajtótermék négy, egymást követő, kampányidőszakban megjelenő számában a választáson induló jelölő szervezetek közül kizárólag a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség politikusai, illetve a jelölő szervezet politikai üzenetét megfogalmazó publicista kapott megjelenési lehetőséget.

[8]          Kifogástevő álláspontja szerint a Sajtótermék egész tartalmát tekintve összességében megbontotta a jelölő szervezetek közötti verseny egyensúlyát, így sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség alapelve, továbbá ezzel az egyoldalú, politikai célú szerkesztéssel megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét is

[9]          Kifogástevő hivatkozik a Kúria következetes joggyakorlatára is, idézve a Kvk.37.359/2014/2. és a Kvk.37.349./2014/2. számú határozatokat, valamint hivatkozott az Alkotmánybíróság IV/579/2018. AB határozatában elfoglalt álláspontra is.

[10]       Fentiekre tekintettel Kifogástevő kérte a Pest Megyei Területi Választási Bizottságot (a továbbiakban: TVB), hogy a kifogásnak adjon helyt, a Ve. 218. § (2) bekezdésének a) pontja alapján állapítsa meg a jogszabálysértést, és b) pontja alapján a jogsértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el, továbbá a Ve. 152. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelezze a médiatartalom-szolgáltatót, hogy a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé határozatának rendelkező részét, illetve a Ve. 152. § (2) és (3) bekezdései alapján maximális összegű bírságot szabjon ki a jogsértőre.

[11]       A TVB 5/2019. (V.8.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy a „Nagykőrös Önkormányzati Hírek” elnevezésű ingyenes információs lap a 15., 16., 17., illetve 18. lapszámaiban megjelentetett, a Fidesz – KDNP jelölő szervezetek, illetve a Kormány EP-választási kampányáról tájékoztató, illetve azok támogatására buzdító cikkeivel és reklámanyagaival megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét, egyúttal eltiltotta a további jogsértéstől és kötelezte, hogy a határozat rendelkező részét a legközelebbi számában a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. Ezen túl 200.000 Ft bírság kiszabásáról rendelkezett.

[12]       Határozata indoklása szerint a benyújtott bizonyítékok alapján megállapítható volt, hogy a Kifogástevő által megjelölt lapszámok egyike sem tartalmaz más jelölő szervezet programjáról szóló, vagy azt ismertető, népszerűsítő anyagot. Határozatában idézte a Kúria Kvk.37.349/2014/2. és Kvk.37.359/2014/2. számú végzéseket is. A TVB figyelemmel arra, hogy az időszaki lap az önkormányzat honlapján is elérhető és ezért az általa elért választópolgárok száma jelentős lehet, valamint arra, hogy a jogsértés ismétlődő módon, folyamatosan négy lapszámon keresztül történt, és ebből következően nyilvánvalóan a szándékosság is fennáll, szükségesnek tartotta a bírság kiszabását.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[13]       Beadványozó Nagykőrös Város Önkormányzat képviseletében 2019. május 11-én 14 óra 40 perckor fellebbezést nyújtott be a TVB 5/2019. (V. 8.) sz. TVB határozata ellen a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjába. a Ve. 151. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésébe, a Ve. 152. § (1), (2) és (4) bekezdésébe, valamint a Ve. 209. § (1) bekezdésének megsértésére hivatkozással.

[14]       Beadványozó előadta, hogy a „Nagykőrös Önkormányzati Hírek” elnevezésű ingyenes információs lap Nagykőrös Város Önkormányzata által kiadott ingyenes tájékoztató kiadvány, amelyet önkormányzati rendelet alapított és szabályoz. Kifejtette, hogy az önkormányzati lap szerkesztését 3 fős Szerkesztőbizottság végzi, amelynek tagjait Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 206/2008. (XI.27.) számú határozatával választotta meg. A határozat 2) bekezdése alapján a Szerkesztőbizottság elnökének a polgármester választották meg.

[15]       Beadványozó álláspontja szerint a „Nagykőrös Önkormányzati Hírek” elnevezésű ingyenes információs lapot a szerkesztésért felelős személyek képviselik, annak tartalmáért a Szerkesztőbizottság tagjai egyetemlegesen felelősséget vállalnak. Továbbá hozzátette, hogy az említett sajtótermék alapítója és kiadója Nagykőrös Város Önkormányzata, amelynek képviseletében a polgármester jár el Nagykőrös Város önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IV) önkormányzati rendelete 31. §-a szerint.

[16]       Beadványozó kifejtette, hogy a 24/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése szabályozza, hogy az önkormányzati lap tájékoztatást nyújt Nagykőrös város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sport életéről, valamint a város lakosságát érintő regionális, országos és egyéb hírekről. Álláspontja szerint a kifogásolt sajtótermék 2019. április 12-én, 19-én, 26-án és május 3-án, XIV. évfolyam 15.; 16.; 17.; illetve 18. számaként kiadott példányaiban megjelent cikkek, írások, tudósítások a fent megjelölt önkormányzati rendeletben foglalt célok teljesítését szolgálják. A kifogásolt sajtótermék Nagykőrösön jelenik meg, postai úton kerül terjesztésre, kizárólag a város lakosai számára. Előadta, hogy nem nagykőrösi lakos számára a kiadvány még ellenérték fejében sem fizethető elő, és nyomtatott formában sem hozzáférhető. A kiadvány nyomtatott felhasználásra készül, az önkormányzat honlapján történő megjelenítés későbbi esetleges könnyebb megtalálást szolgálja, nem a közvetlen tájékoztatást. Emiatt csak egyben, pdf formátumban tölthető le a lapszám és nem hagyományos online formátumban jelennek meg egyesével a benne szereplő cikkek.

[17]       Beadványozó álláspontja szerint a kifogást a Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a jogsértést követő három napon belül kell benyújtani. Véleménye szerint ezt a határidőt a Kifogástevő a 2019. április 12-én, 19-én és 26-án megjelent lapszámok tekintetében nem tartotta meg. Álláspontja szerint a TVB helytelenül értelmezte a Ve. 152. § (4) bekezdésében foglaltakat, mert annak értelme abban áll, hogy „egyetlen lapszámban tételezett jogsértő szerkesztési gyakorlat alapján még biztosított legyen a sajtótermék számára a lehetőség arra, hogy szerkesztési gyakorlatán a szankció terhe nélkül, önkéntes jogkövetéssel változtasson. Az így elbírált lapszám alapján a választási bizottságnak hivatalos tudomása lesz arról, hogy egy korábbi lapszámmal együtt egy később kifogásolt lapszám már akkor is szankcionálható a kiegyensúlyozottság követelményének való megfelelés hiánya miatt, ha egyébként az önmagában még nem bírálható el.”

[18]       Beadványozó hivatkozik a Ve. 151. § (2) bekezdésére is, amely alapján álláspontja szerint a kifogás a 2019. április 12-én, 19-én és 26-án megjelent lapszámok vonatkozásában elkésett, mivel az csak az interneten elérhető példányok tekintetében igazolta bizonyítékkal a jogsértést. Így véleménye szerint a Ve. 215. § b) pontja értelmében emiatt is érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítani a kifogást.

[19]       Beadványozó kifejtette, hogy a lap a jelölő szerveztek közötti esélyegyenlőséget nem kívánta szándékosan megsérteni, mert egyetlen jelölő szervezet sem jelent meg a kiadványban, sem közleménnyel, sem logóval ellátott írásban.

[20]       Beadványozó hozzáteszi, hogy a Ve. 151. § (5) bekezdés szerint sem vizsgálható érdemben a kifogás , mivel a 2019. április 12-én, 19-én, 26-án és május 3-án megjelent lapszámban utánközölt tartalmak közzététele történt, amelyek eredeti megjelenítése május 3-át megelőzően születtek, ezért álláspontja szerint a kifogást a Ve. 215. § b) pontja értelmében ebből az okból is el kellett volna utasítani.

[21]       Beadványozó előadta továbbá, hogy a kifogásolt sajtótermék 4 példánya kiadási ideje alatt egyetlen jelölő szervezet sem kifogásolta a kiadvány tartalmát, amely nem bármely jelölő szervezet, hanem a közhatalmat gyakorló, és így az európai parlamenti választásokban részt nem vevő, kormány álláspontjáról tájékoztatta a nagykőrösi lakosságot.

[22]       Beadványozó hozzáteszi, hogy a Nagykőrösön jelen lévő jelölő szervezetek az európai parlamenti választási kampányhoz kapcsolódóan nem tartottak rendezvényt, álláspontjukat nem ismertették a kifogásolt lapszámok lapzártáját megelőző időszakban.

[23]       Beadványozó mellékelte a „Nagykőrös Önkormányzat Hírek” 2019. május 10-én, XIV. évfolyam 19. számként kiadott példányát, amelynek lapzártája a 12. oldalon található Impresszum tájékoztatása alapján, mint minden lapszám esetében, hétfő 12 óra, azaz jelen esetben május 6., 12 óra. Ezen lapszám tartalmazza több jelölő szervezet álláspontját is a 2019. május 26-i választásokkal kapcsolatban. Hozzáteszi, hogy ezen lapszám lapzártája a kifogást és az 5/2019. (V.8.) sz. TVB határozat meghozatalát megelőzte, vagyis a szándékosság és folytonosság nem állapítható meg mindezek tükrében.

[24]       Beadványozó a továbbiakban a bírság kiszabását, illetve annak mértékét vitatta. Ezzel kapcsolatban előadta, hogy „az alábbi tartalmakra tekintettel a jogsértés súlya bizonyosan kisebb, mint a Kifogástevő által állított mérték:” : a 2019. április 26.-án megjelent lapszám 2. oldalán megjelent <Bayer Zsolt „Túl sok…”>című cikk, ugyanezen lapszám 9. oldal <Földi László az új nagykőrösi piaccsarnokban> címmel megjelent cikk, a 15. oldalon megjelent <Novák: A Fidesz a választások után is a magyar emberek érdekeit képviseli az EU-ban> című cikk, valamint a 2019. május 3.-án megjelent lapszám 2. oldalán található <Az MSZP-s Bangóné szerint a Fidesz szavazók patkányok> című cikk.

[25]       Beadványozó a 2019. május 3-án megjelent lapszám 4. oldalán megjelent Szili Katalin. Az EP választás a migráció támogatóinak és ellenőrzőinek küzdelme lesz című cikk vonatkozásában pedig előadta, hogy Kifogástevő azt nem is tartotta jogsértőnek, vagyis a TVB annak ellenére kezelte azt a kiegyensúlyozottságot sértő tartalomként, hogy a kifogás ezt nem tartalmazta.

[26]       Rögzítette, hogy a sajtótermék esetében a médiaszolgáltató az Önkormányzat, aki ezen tevékenységét rendelet alapján mindössze Nagykőrös területén végzi. A sajtótermék ingyenesen kerül kiadásra, eladásából bevétel nem keletkezik, a hirdetési bevételek összege is jelképes, a kiadvány célja a hirdetések útján a helyi gazdaság erősítése, helyi vállalkozó segítése.

[27]       Megismétli, hogy a kiadvány nyomtatott felhasználásra készül, az önkormányzat honlapján történő megjelenítés a későbbi esetleges könnyebb megtalálást szolgálja, nem a közvetlen tájékoztatást, emiatt csak egy pdf formátumban tölthető le. Álláspontja szerint a Ve. 151. § (1) bekezdésében foglaltakkal menne szemben az a megközelítés, hogy egy lapszám azért jogsértő, mivel az interneten is elérhetővé vált. Véleménye szerint nem róható fel súlyosbító tényezőként az, hogy a lap az interneten is elérhető. A jogsértés ismétlődő jellegével kapcsolatban utal arra, hogy korábbi lapszerkesztést illető kifogás, panasz hiányában a lapszerkesztés gyakorlatának alakítása során nem merült fel olyan információ, amely a gyakorlat jogsértő jellegét tudatosította volna a lap szerkesztői számára.

[28]       Fentiekre tekintettel Beadványozó kéri a Nemzeti választási Bizottságot, hogy a fellebbezésnek adjon helyt és a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében a sérelmezett határozatot változtassa meg és elsődlegesen a kifogást érdemi vizsgálat nélkül utasítsa el, másodlagosan a kifogást érdemi vizsgálat alapján utasítsa el, harmadlagosan a jogsértéssel érintett tartalmakat jelen fellebbezésben foglaltak szerint korlátozza szűkebb körre, negyedlegesen a 152. § (2)-(3) bekezdése alapján a kiszabott pénzbírságot, annak túlzó nagysága miatt mellőzze, illetve ha ez nem lehetséges, a bírságot a minimumösszegre mérsékelje.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[29]       A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja a fellebbezés keretei között.

[30]       A fellebbezés alapján elsődlegesen annak megállapítása szükséges, hogy a kifogás a vizsgált lapszámok tekintetében határidőben került-e benyújtásra, ellenkező esetben ugyanis az érdemben nem volt vizsgálható.

[31]       A Bizottság álláspontja szerint a TVB helyesen járt el akkor, amikor a Ve. 209. §-ában foglalt benyújtási határidő megtartottsága alapján a kifogást érdemben vizsgálta. Helytálló értelmezést tartalmaz a kifogás is a határidőben történő benyújtás tekintetében. A Ve. 152. § (4) bekezdésének szövegéből két dolog következik. A jogsértés tárgyává tett lapszámok kizárólag a közvetlenül egymás után kiadott számok lehetnek, ez felel meg az „egymást követő” kitételnek és az „együttes vizsgálat” is csak ebben a kontextusban folytatható le. Másrészt értelemszerűen, mivel időszaki kiadványokról van szó, amely ennél fogva nem naponta jelenik meg, a kifogás benyújtására nyitva álló határidőt a jogsértőnek vélt legutolsó lapszám megjelenésétől kell számolni.

[32]       A kifogásban az Önkormányzati Hírek négy lapszáma került megjelölésre, amelyek címoldala minden esetben tartalmazza a megjelenés időpontját az alábbiak szerint: XIV. évfolyam 15. szám: 2019. április 12.; XIV. évfolyam 16. szám: 2019. április 19., XIV. évfolyam 17. szám: 2019. április 26., XIV. évfolyam 18. szám: 2019. május 3. Mindezek alapján a Ve. 152. § (4) bekezdés és a 209. § (3) bekezdésének együttes értelmezéséből az következik, hogy a kifogás benyújtásának határideje a sérelmezett lapszámok tekintetében 2019. május 6-án 16.00 óráig állt fenn. A 2019. május 6-án 15.05 perckor benyújtott kifogás ezért a jogvesztő határidőn beül került előterjesztésre, így az ebből az okból érdemi vizsgálatra alkalmas volt.

[33]       Nem helytálló Beadványozónak az az érvelése sem, hogy míg a kifogás a Nagykőrös Önkormányzati Hírek nyomtatott sajtótermék jogsértésére hivatkozik, addig „bizonyítékok kizárólag „Nagykőrös Önkormányzati Hírek” oldalhű elektronikus változatában elkövetett jogsértés bizonyítására lettek volna alkalmasak”. Ezzel összefüggésben a Bizottság rögzíti, hogy ahogyan azt Beadványozó, mint az Önkormányzati Hírek médiatartalom-szolgáltatójának képviselője is igazolja, a kifogáshoz pdf. formátumban csatolt lapszámok „oldalhű” azaz azonos tartalommal bírnak, mint a nyomtatott termékek. Nagykörös Város Önkormányzatának weboldalán a nyomtatott lapszámok utánközlése jelenik meg változatlan tartalommal. Ezt bizonyítja az Önkormányzat honlapján elhelyezett alábbi tájékoztató szöveg is:” Nyomtatott lapszámok az alábbi hivatkozásokra, vagy a képekre kattintva letölthetők! Olvassa Ön is online!” Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint nem tévedett a TVB akkor, amikor a nyomtatott lapszámok vélelmezett jogsértésével kapcsolatban elfogadta bizonyítékként azok online elérhető és a kifogáshoz pdf. formátumban csatolt oldalhű másolatait.

[34]       Beadványozó az elkésettség körében felhozott harmadik érve az volt, hogy a határidő azért nem megtartott, mert az újságokban megjelenő, sérelmezett cikkek mindegyike utánközlés, amelyek jóval az egyes lapszámok megjelenése előtt keletkeztek. Ezzel kapcsolatban a Bizottság rögzíti, hogy a szerkesztési gyakorlat, illetve az, hogy az adott lapszámban milyen írások jelennek meg, a sajtótermék egyes számai milyen módon kerülnek megtöltésre tartalommal, a szerkesztői felelősség körébe tartozó kérdés. Ezzel összefüggő érvelést tartalmazz a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 60. pontjában rögzített, a sajtótermékre vonatkozó meghatározás is. E szerint a sajtótermék olyan napilap és más időszaki lap egyes számai, internetes újság vagy hírportál, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti.

[35]       A szerkesztői felelősség körébe tartozó kérdés annak eldöntése, hogy az Önkormányzati Hírekben milyen egyéb sajtótermékekben megjelenő utánközlések jelennek meg, vagyis a válogatás szempontjainak meghatározása a szerkesztő feladata és felelőssége. Ilyen szerkesztési gyakorlat mellett is különös figyelemmel kell lennie a helyi önkormányzatok által fenntartott sajtótermékeknek a Kúria által kidolgozott és a Nemzeti Választási Bizottság által következetesen alkalmazott joggyakorlatra, amely a Ve. esélyegyenlőségi alapelvével kapcsolatban került megfogalmazásra.

[36]       A Kúria az önkormányzati sajtótermékek esélyegyenlőségi alapelvnek megfelelő szerkesztési gyakorlatának vizsgálatakor következetesen az alábbiakat tekintette kiinduló pontnak:„[a] választási kampány a jelölő szervezetek és jelöltek közötti verseny, amelynek kifejezett célja a választópolgári akarat befolyásolása, formálása, a választópolgárok meggyőződésének kialakítása. A kampányhoz kötődő jogegyenlőség követelménye, az egyenlő esély elve a választási kampány idején akkor érvényesül, ha a jelölőszervezetek és jelöltek számára azonosak azok az objektív, külső feltételek, amelyek mellett képesek választási üzeneteiket eljuttatni a választókhoz. Így külső, objektív feltétel egyebek mellett az, hogy azonos eséllyel férjenek hozzá azokhoz az eszközökhöz, alkalmazhassák azokat a technikákat, amelyek sikeresen és hatékonyan többszörözik meg kommunikációjuk meggyőző erejét.” Hangsúlyozta „megbomlik a választási versengésbeli esélyegyenlőség akkor, ha valamely jelölő szervezet vagy jelölt a kampány időszakában olyan támogatásban részesül, olyan segítséget kap, amely őt ésszerű indok nélkül privilegizálja más szervezetekhez és jelöltekhez képest. A választási versengés során megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény, avagy látszat, amikor a helyi közhatalom a választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel” (Kvk.IV.37.359/2014/2. sz. végzés). A  „a helyi önkormányzatok kiadványaiban a települések prominens személyeinek többszöri megjelenítése általános jelleggel nem kifogásolható, mivel azonban az önkormányzat sajtóterméke a helyi közhatalmat jeleníti meg, választási időszakban megkérdőjelezi az egyenlő esélyek elvének érvényesülését az a tény-, vagy akárcsak látszat, ha választási kampányban semleges pozícióját feladva az egyik jelölő szervezet vagy jelölt mellett tűnik fel. Ilyen esetekben politikai hirdetés hiányában is alkalmas lehet az adott lapszám arra, hogy helyi szinten megbontsa a jelölő szervezetek és a jelöltek közötti esély egyenlőségét.” (Kvk.I.37.394/2014/2. sz. végzés, Kvk.I.37.416/2018/3.)

[37]        Mivel a jogsértés tárgya az Önkormányzati Hírek szerkesztési gyakorlata, az utánközölt cikkeknek a lapban való megjelentetése pedig a szerkesztő döntési kompetenciájába tartozó kérdés, ezért a Ve. esélyegyenlőségi alapelvének sérelme az egyes lapszámok tekintetében vizsgálandók, amelyek a benne megjelent tartalmakkal, függetlenül annak szerzőjétől és elsődlegesen megjelenésének helyétől rész-egész kapcsolatban vannak. Így tehát az elkésettségre való hivatkozás ebből az okból sem alapos.

[38]       Beadványozó következő állítása, hogy a kifogásolt lapszámokban „nem bármely jelelő szervezet, hanem a közhatalmat gyakorló, és így az európai parlamenti választásokon részt nem vevő, kormány álláspontjáról tájékoztatta a nagykőrösi lakosságot”.

[39]       Ezzel kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság mindenekelőtt az alábbiakat rögzíti. Az önkormányzati lapok szerkesztési gyakorlatát választási kampányidőszakban a Ve. követelményei korlátozhatják. A fent már idézett joggyakorlat alapján a Ve. rendelkezéseiből az következik, hogy a Ve. 146. § b) pontja szerinti politikai hirdetés a Ve. 148. §-ában meghatározott szigorú – és egyenlő megjelenési esélyeket biztosító – feltételei közötti közzétételén túlmenő választási kampánytevékenységet helyi önkormányzat sajtóterméke nem folytathat. Választási kampánytevékenység a Ve. 141. §-a alapján a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

[40]       A 2019. április 12-én megjelent lapszám „Orbán Viktor programot hirdetett a bevándorlás mellett” című cikk tartalma egyértelmű összefüggésbe hozható az Európai Parlament tagjainak választási kampányával, abban szövegszerűen is megjelenik a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, mint a választáson listát állító jelölő szervezetek választási programja, a cikk tartalma ezért alkalmas a választópolgárok választói akaratának befolyásolására, illetve annak megkísérlésére. Ugyanilyen tartalommal bír a bevándorlással kapcsolatos politikai álláspontot rögzítő, a lapszám 5. oldalán megjelent kép is, amelyen Kocsis Máté, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselője látható. A képen feltüntetett „május 26-án álljunk ki Magyarország mellett!” felirat szintén választási kampányüzenetként értékelhető, a képi megjelenítés alapján pedig az egyértelműen a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek kampányához köthető. A lapszám 15. oldalán található írás az EP választáson a lista állításhoz szükséges aláírásoknak a FIDESZ-KDNP általi leadásáról szól, vagyis a tartalom konkrét jelölő szervezethez köthetőségével, illetve a kampányt támogató tartalommal kapcsolatban ez esetben sem merül fel kétség. Mindezek alapján megállapítható, hogy az április 12-i lapszámban számos a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenység körében értékelhető írás jelent meg, amelyek mindegyike egy jelölő szervezet, a FIDESZ-KDNP népszerűsítését szolgálták, más jelölő szervezetnek valamely közéleti témában kifejtett álláspontját bemutató, vagy a választási kampányban megjelenített programjáról beszámoló írás nem található.

[41]       A 2019. április 19-i lapszám 2. oldalán Deutsch Tamás sajtótájékoztatóján elhangzottakról készült tudósítás szerepel. Deutsch Tamás a FIDESZ-KDNP közös listájának 4. helyén szereplő jelölt. A sajtótájékoztatóról készült cikk a jelölő szervezetének a migrációval, valamint az EP választás lehetséges tétjével kapcsolatos álláspontját rögzíti. A cikkel teljes mértékben összefüggő tartalmat rögzít a 3. oldal alján található szöveg, az lényegében az előző cikkben rögzített érvelés rövid kivonata, amely alapján az szintén alkalmas a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek választási kampányüzenetének népszerűsítésére. A lapszám 5. oldalán található cikkben a FIDESZ-KDNP listavezetőjének fényképe szerepel, a cikk utolsó bekezdése pedig a FIDESZ-KDNP közös listájának az európai parlamenti választásokon való támogatására buzdít. Mindezek alapján e lapszámmal kapcsolatban is megállapítható, hogy abban több a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek európai parlamenti választáson való népszerűsítésére szolgáló, a választói akarat befolyásolására alkalmas tartalom található, míg más jelölő szervezeteknek a választásokkal kapcsolatos álláspontját tükröző írások a lapszámban nem szerepelnek.

[42]       A 2019. április 26-i lapszámmal kapcsolatban a Bizottság elfogadja Beadványozó érvelését, amely szerint a lapszám 2. oldalán található, „Túl sok… - Bayer Zsolt írása” című cikk nem volt figyelembe vehető a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogsértés megállapítása során. A hivatkozott írásban ellentétben az előző két lapszámban értékeltekkel nem jelenik meg a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet választásokon képviselt álláspontja, kampányüzenete, abban kizárólag a szerző személyes véleménye hangzik el. Ennél fogva a hivatkozott írás az esélyegyenlőség értékelése körén kívül esik. Egyéb szöveges kontextus híján szintén nem értékelhető az esélyegyenlőség sérelmét megvalósító tartalomként a 3. oldalon megjelenített, a svéd miniszterelnök álláspontját rögzítő tartalom. Konkrét jelölő szervezetre való utalás, illetve egyéb szöveges tartalmakkal való összekötés nélkül önmagában csak egy a migrációval kapcsolatos politikai álláspontot tükröz, anélkül, hogy hivatkozna az azt képviselő jelölő szervezetre. Ennél fogva nem helytálló a kifogás azon megállapítása, hogy a hivatkozott tartalom a FIDESZ-KDNP, mint jelölő szervezet politikai üzenetét tartalmazza. A választói akarat befolyásolására alkalmas tartalommal bír a 9. oldalon található „Földi László az új nagykőrösi piaccsarnokban” című cikk, amely Földi László FIDESZ-KDNP színeiben megválasztott országgyűlési képviselőnek a FIDESZ migrációs politikájának támogatására vonatkozó álláspontját rögzíti, valamint arra való buzdítást, ösztönzést is tartalmaz a cikk, hogy a választópolgárok is tegyék ezt. Ez és a cikk mellett található, az „Európai Parlamenti Választás Európa jövőjéről szól,„ kezdetű tartalmak az Európai Parlament tagjai választásának jelentőségét, az azon a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek által képviselt álláspontot hangsúlyozzák, amelyek ezáltal alkalmasak a választói akarat befolyásolására. Ugyanebbe a körbe sorolható a lapszám 15. oldalán megjelent, Novák Katalin államtitkár sajtótájékoztatójáról beszámoló cikk is, amelyben az államtitkár, aki egyben a FIDESZ-KDNP közös listájának jelöltje is, a FIDESZ választások utáni uniós politikájának irányáról beszél, amely így nem függetleníthető a választástól. Mindezek alapján e lapszámmal kapcsolatban is megállapítható, hogy abban több a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek európai parlamenti választáson való népszerűsítésére szolgáló, a választói akarat befolyásolására alkalmas tartalom található, míg más jelölő szervezeteknek a választásokkal kapcsolatos álláspontját tükröző írások a lapszámban nem szerepelnek.

[43]       A 2019. május 3-i lapszámban két a választói akarat befolyásolására alkalmas cikk található. Ilyenek a 2. oldalon található írások. Ezekben Bangóné Borbély Ildikó, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjének korábbi nyilatkozata jelenik meg és az ahhoz fűzött kormánypárti reakciók, valamint Hidvéghi Balázs, a FIDESZ kommunikációs igazgatójának nyilatkozata szerepel, a cikk végén pedig a szavazóknak az Európai Parlament tagjainak választásán való részvételre felhívó üzenet. Szintén kampányeszköznek minősül a lapszám 4. oldalán található cikk. A TVB helyesen járt el, amikor ezt is értékelési körébe vonta, mivel a kifogás összességében vonatkozott az Önkormányzati Hírek több lapszámon keresztül megvalósuló, esélyegyenlőséget sértő tevékenységére. Szili Katalin miniszterelnöki megbízottként jelen választási eljárásban nem függetleníthető a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetektől, a cikkben elhangzó mondatai a jelölő szervezeteknek a választási kampányban képviselt álláspontját erősítik, támogatják. Mindezek alapján e lapszámmal kapcsolatban is az előző három lapszámmal kapcsolatban megfogalmazott következtetés vonható le, nevezetesen, hogy abban elsődlegesen a FIDESZ-KDNP népszerűsítését szolgáló, a választói akarat befolyásolására alkalmas tartalmak voltak túlsúlyban.

[44]       A Bizottság nem osztja Beadványozónak azon érvelését sem, hogy egyrészt csak a Kormányzat és nem a jelölő szervezetek álláspontját jelenítette meg, másrészt, hogy azért nem tudósított más jelölő szervezetekről, mert azok nem tartottak olyan rendezvényeket amelyekről beszámolhatott volna. Ezzel kapcsolatban a Bizottság rögzíti, hogy a fentiekben részletesen bemutatott érvelés alapján egyes cikkekben a FIDESZ-KDNP jelöltjei jelenek meg (Dr. Trócsányi László, Deutsch Tamás, Veresné Novák Katalin), emellett a jelölő szervezetekhez köthető személyek, így pl. Hidvéghi Balázs sajtótájékoztatójáról közölt cikk végén a választásokon a jelölő szervezetek melletti szavazásra buzdító szöveg jelenik meg. Mindezek alapján nem fér kétség ahhoz, hogy a fentiekben részletezett tartalmak alkalmasak voltak a választói akaratnak a FIDESZ-KDNP támogatására ösztönző befolyásolására, azoknak az Önkormányzati Hírekben való megjelenítése a Ve. 141. §-a szerinti kampánytevékenységként értékelhető. Emellett nem elfogadható azon érv sem, hogy a többi jelölő szervezet nem végzett Nagykörösön kampánytevékenységet, amelyről a lap beszámolhatott volna, mivel ahogyan az a cikkek tartalmából is kiderül és Beadványozó maga is rögzítette, az Önkormányzati Hírekben megjelenő írások nagy része más sajtótermékek cikkeinek átvétele. Ilyen módon pedig a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontja azt a követelményt állítja a közhatalmat megtestesítő önkormányzati lap szerkesztési gyakorlatával szemben, hogy a válogatás során törekedjen arra, hogy valamennyi a szavazatokért versenyben lévő jelölő szervezet álláspontját tükröző cikkeket helyezzen el a lapban. Emellett az is fontos, hogy a cikkek tartalma objektíve, privilegizálás nélkül közvetítse a jelölő szervezeteknek a választással és egyéb, a választáshoz kötődő közéleti eseménnyel kapcsolatos álláspontját.

[45]       Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a TVB bár nem adott határozatában részletes okfejtést, helyes jogi álláspontra helyezkedett akkor, amikor a kifogásolt lapszámokkal kapcsolatban megállapította azokban szereplő tájékoztatás kiegyensúlyozatlan voltát, mivel az azokban szereplő írások egy kivételével kizárólag a FIDESZ-KDNP-re vonatkozó, a jelölő szervezeteket népszerűsítő közléseket tartalmaztak. Az ilyen módon való közléssel az önkormányzati lap semleges pozícióját feladva, egy konkrét jelölő szervezet mellett foglalt állást és ezzel megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában előírt esélyegyenlőség alapelvét.

[46]       Beadványozó hivatkozott arra, hogy a május 10-i lapszámban a korábbi szerkesztési gyakorlattól eltérően több jelölő szervezet választással kapcsolatos álláspontja is megjelenik. A hivatkozott lapszámot megvizsgálva a Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ-KDNP választási kampányát népszerűsítő tartalmakon túl abban megjelenik a Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt jelöltjének sajtótájékoztatójáról való beszámoló (5. oldal), a Jobbik Magyarországért Mozgalommal (6. oldal,11. oldal), valamint a Mi Hazánk Mozgalommal foglalkozó írások (8. oldal), valamint az MSZP képviselőjével, Bagóné Borbély Ildikóval kapcsolatos írás (11. oldal). A Bizottság álláspontja szerint egy lapszám kiegyensúlyozottságra törekvő szerkesztési gyakorlata azonban nem alkalmas a megelőző négy lapszám esélyegyenlőséget sértő tájékoztatásának a kiegyenlítésére. Emellett a Bizottság figyelemmel volt arra is, hogy a fentiekben hivatkozott írások a FIDESZ-KDNP-n kívül a választásokon listát állító jelölő szervezetekről döntően olyan írásokat közöltek, amely ezeket a szervezeteket, illetve az általuk képviselt programot negatív színben tüntetik fel szemben a FIDESZ-KDNP-ről tudósító írásokkal, ami szintén a kiegyensúlyozatlanság ellen hat.

[47]       A Nemzeti Választási Bizottság nem fogadta el Beadványozónak a bírság csökkentésére, illetve mellőzésére és ezzel összefüggésben a szándékosság kimentésére vonatkozó érvelését. A bírság kiszabása során figyelembe vehető szempontokat a Ve. 152. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza. E szerint a választási bizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit – így különösen a jogsértéssel érintett médiaszolgáltató fajtáját, vételkörzetét, a jogsértéssel érintett sajtótermék jellemzőit, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét – veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötvenszerese.

[48]       A Bizottság a TVB által kiszabott bírság összegének helybenhagyása kapcsán mindenekelőtt a négy lapszámon átívelő tendenciózus, egyoldalú megjelenítést vette figyelembe, a nagy számban ingyenesen terített sajtótermék miatt az érintettek széles körét, és a kifejezetten az önkormányzati lapokkal kapcsolatban szélesebb körben megismerhető joggyakorlattal ellentétes magatartást. Mindezek alapján a Bizottság megítélése szerint a bírság maximumának (7.450.000 FT) 3%-át el nem érő bírság összege nem tekinthető aránytalan és túlzott mértékű szankcónak.

[49]       A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a TVB határozatának rendelkező része helytelenül tartalmazza jogsértés elkövetőjeként a „Nagykőrös Önkormányzati Hírek” elnevezésű információs lapot. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak az interneten elérhető és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdése alapján közhiteles nyilvántartása szerint a kifogás tárgyává tett Önkormányzati Hírek című nyomtatott sajtótermék kiadója a Nagykőrös Város Önkormányzata, amely egyben a jogsértés megvalósítójának alanya is. Ezért a jogsértő személyének helyes megjelölésével a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva megváltoztatta a TVB határozatát, egyebekben pedig helybenhagyta azt.

[50]       A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[51]       A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 139-141. §-ain, a 151-152. §-ain, a 209. §-án, a 231. § (4) és (5) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a 345. § (2) bekezdés b) pontján, az Mttv. 203. § 60. pontján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 13.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke