1069/2014. NVB határozat - a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség által az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
1069/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség által az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított lista nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet által – az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán – állított lista nyilvántartásba vételét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet az Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán állított listáját 2014. április 22-én 37 fő jelölttel bejelentette. A lista bejelentésével egyidejűleg 4996 db ajánlóívet adott át.
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 5. § (1)-(2) bekezdései szerint az Európai Parlament tagjainak választásán listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy - önálló vagy közös - listát állíthat. A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 338. § (1)-(3) bekezdései szerint a listát legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni, melyet a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A lista ajánlására a Ve. 120. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 121-128. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.
A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint – mely a 331. § (1) bekezdése alapján az Európa Parlament tagjainak választásán is alkalmazandó – a választási bizottság visszautasítja a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség jelölő szervezet listájának bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet által benyújtott 17.150 ajánlásból 12.038 volt érvényes, mely kevesebb, mint az Epvjt. 5. § (2) bekezdésében meghatározott, a listaállítás törvényes feltételéül szabott érvényes ajánlások száma.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a jelölő szervezet által a lista bejelentésékor átadott 4996 db ajánlóívből 2613 db ajánlóív nem tartalmazott egyetlen ajánlást sem.
A fent leírt indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a lista nyilvántartásba vételének visszautasításáról döntött.
II.
A határozat az Epvjt. 5. § (1) és (2) bekezdésein, a Ve. 120. § (1)-(2) bekezdésén, a 121-128. §-ain, a 133. § (2) bekezdésén, a 331. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 25.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke