102/2022. NVB határozat - az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásán bejelentett országos listák sorsolása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

102/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött általános választásán bejelentett országos listák sorsolása tárgyában – 6 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett országos listák sorrendjét kisorsolta, és a sorsolás eredményét jelen határozat melléklete szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (2) bekezdése alapján meghozott, az országos listák sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás

I.

[A bejelentett országos listák sorrendjének sorsolása]

  1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16.00 óra után végzi el. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 33. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák - annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2022. február 26-án 16.00 óra után végzi el.
  2. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.
  3. A Ve. 256. § (3) bekezdése értelmében a listák sorszámának sorsolásakor a pártlistákat és a nemzetiségi listákat együtt kell kezelni. Az országos pártlistás szavazólapon a pártlistákat az így kisorsolt sorrendjükben kell feltüntetni, de a szavazólapon a pártlistákat egytől induló folyamatos sorszámozással kell megjelölni.
  4. A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2022. április 3. napjára kitűzött választáson a bejelentett és a nyilvántartásba vett, összesen 19 országos lista sorsolását elvégezte. A kisorsolt országos listák sorszámát jelen határozat melléklete tartalmazza.
  5. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Vjt. 7. §-án, a Ve. 160. § (2) bekezdésén, a 256. § (3) bekezdésén, az IM rendelet 33. § (2) bekezdésén alapul, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.

Budapest, 2022. február 26.

 

 

                                                                                               Dr. Bozsóki Éva

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                               elnökhelyettese