101/2014. NVB határozat - a Zöld Mozgalom nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
101/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Zöld Mozgalom (2750 Nagykőrös, Béke út 59.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Zöld Mozgalom elnevezésű pártnak az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Zöld Mozgalom elnevezésű párt 2014. február 19-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 119. §-a szerint azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be. A Ve. 346. § b) pontja alapján a választások és népszavazások szabályozásáért felelős miniszter felhatalmazást kap, hogy rendeletben állapítsa meg a választási eljárásban használandó nyomtatványokat.
A szervezet bejelentésére szolgáló nyomtatvány mintáját az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 17. melléklete állapítja meg.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a szervezet képviselője a pártot nem a KIM rendelet 17. melléklete szerinti nyomtatványon jelentette be.
A Ve. 133. § (2) bekezdése szerint a választási bizottság visszautasítja a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Zöld Mozgalom jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelme a vonatkozó jogszabályokban támasztott formai feltételeknek nem felel meg, tekintettel arra, hogy a szervezet bejelentése nem a jogszabályban előírt nyomtatványon történt.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Zöld Mozgalom jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.
 
II.
 
A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 133. § (2) bekezdésén, a 346. § b) pontján, a KIM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. február 20.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke