1000/2018. NVB határozat - az örmény nemzetiségi szószóló megbízatásának megszűnése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

1000/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság az örmény nemzetiségi szószóló megbízatásának megszűnése tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 18. §-ának rendelkezései alapján és dr. Simani Silva lemondása okán az Országgyűlésben az örmény nemzetiséget szószólóként dr. Serkisian Szeván Simon képviseli.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. július 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[A megüresedett szószólói tisztség betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. A Nemzeti Választási Bizottság az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választásának országos listás eredményét a 964/2018. számú határozatában állapította meg. A határozat alapján az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán az örmény nemzetiségi lista nem érte el a Vjt. 16. § d) pontja szerint meghatározott kedvezményes nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot, így mandátumot nem szereztek. A Vjt. 18. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerző nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli az Országgyűlésben. A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt. Az Országos Örmény Önkormányzat által állított nemzetiségi lista – melyet a Nemzeti Választási Bizottság 2018. március 7-én hozott 182/2018. számú határozatával (3 fő jelölttel) vett nyilvántartásba – első helyén dr. Simani Silva szerepelt, aki a Vjt. 18. §-a értelmében az Országgyűlésben az örmény nemzetiséget nemzetiségi szószólóként képviselte.
  2. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 29/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján a szószóló megbízatása lemondásával megszűnik. Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2018. június 8-i levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy az országgyűlési képviselők 2018. évi választásán az Országos Örmény Önkormányzat által állított nemzetiségi lista első helyén szereplő dr. Simani Silva nemzetiségi szószóló 2018. június 7-én kelt írásbeli nyilatkozatával nemzetiségi szószólói mandátumáról lemondott.
  3. A Vjt. 20. § (3) bekezdése értelmében a nemzetiségi szószóló megbízatásának megszűnése esetén szószóló az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt lesz.
  4. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet. A nemzetiségi listát állító Országos Örmény Önkormányzat törvényes képviselője az erre nyitva álló harminc napos határidőben nem nevezet meg jelöltet.
  5. A Ve. 299. §-a szerint a nemzetiségi szószóló részére a megbízólevelet a Nemzeti Választási Bizottság adja ki.
  6. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az örmény nemzetiséget szószólóként a nemzetiségi listán eredetileg szereplő, soron következő jelölt, dr. Serkisian Szeván Simon képviseli az Országgyűlésben, amely okból részére a megbízólevelet kiadja.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Ogytv. 29/A. § (2) bekezdés d) pontján, a Vjt. 16. § d) pontján, a 18. §-án, a 20. § (3) bekezdésén, a Ve. 207/A. §-án, a 299-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. július 13.

 

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke