100/2019. NVB határozat - a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására megbízott külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

100/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (székhely: 1062 Budapest, Lendvay utca 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (székhely: 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) jelölő szervezetek által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására megbízott külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában – 15 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választására bejelentett külképviseleti megfigyelőit jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. május 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 5. § (1)-(3) bekezdése szerint a külképviseletekre a jelöltet állító jelölő szervezetek legfeljebb két megfigyelőt bízhatnak meg. A közös jelöltet állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. Külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet. A külképviseleti megfigyelőt a Nemzeti Választási Bizottságnál - nevének és személyi azonosítójának, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa típusának és számának közlésével - a magyarországi szavazást megelőző tizedik napig kell bejelenteni. A külképviseleti megfigyelőt a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A Nemzeti Választási Iroda a külképviseleti megfigyelő nevét és személyi azonosítóját, ennek hiányában személyazonosságát igazoló hatósági igazolványa típusát és számát megküldi a külképviseleti választási iroda vezetőjének.

[2]    Az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2019. (III. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 1. §-a szerint a külképviseleti megfigyelőt legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

[3]    Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett, közös listát állító jelölő szervezetek a törvényes határidőn belül, 2019. május 2-án húsz fő külképviseleti megfigyelőt jelentettek be.

[4]    A Nemzeti Választási Bizottság a központi névjegyzék adatai alapján megállapította, hogy a külképviseleti megfigyelők bejelentése a törvényes feltételeknek megfelelt, a központi névjegyzék adatai alapján a bejelentett személyek választójoggal rendelkeznek, így nyilvántartásba vételüknek törvényi akadálya nincs.

[5]    A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6]    A határozat a Ve. 5. §-án, a 331. §-án, az IM rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. május 7.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök