10/2013. NVB határozat - Földi Ágnes, a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének elnöke valamint Alföldi Andrea, a Magyar Nők Szövetségének elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
10/2013. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Földi Ágnes, a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének elnöke valamint Alföldi Andrea, a Magyar Nők Szövetségének elnöke (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a
 
„Támogatja-e, hogy az Országgyűlés az emberkereskedelem áldozatainak teljes körű kártérítése érdekében napirendjére tűzze az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE preambulum (13) bekezdésében megfogalmazott ajánlásának érvényesítését és elfogadását, mely szerint az emberkereskedelemből származó jövedelmeket és eszközöket lefoglalásuk és elkobzásuk után az áldozatok támogatására és védelmére fordítsák, beleértve az áldozatok kárainak megtérítését és az emberkereskedelem elleni bűnüldözési tevékenységeket is?
 
Aláírásommal támogatom, hogy az Országgyűlés az emberkereskedelem áldozatainak teljes körű kártérítése érdekében tűzze napirendjére az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2011/36/EU IRÁNYELVE preambulum (13) bekezdésében megfogalmazott ajánlásának érvényesítését és elfogadását, mely szerint az emberkereskedelemből származó jövedelmeket és eszközöket lefoglalásuk és elkobzásuk után az áldozatok támogatására és védelmére fordítsák, beleértve az áldozatok kárainak megtérítését és az emberkereskedelem elleni bűnüldözési tevékenységeket is.”
 
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. 
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozók 2013. szeptember 25 - én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
 
Az Nsztv. 1. §-a akként rendelkezik, hogy az országos népi kezdeményezés arra irányulhat, hogy az Országgyűlés a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdést tűzze napirendjére. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 131. §-a az országos népi kezdeményezések vonatkozásában is alkalmazni rendeli a jogszabály 117-121. §-ig terjedő rendelkezéseit. A régi Ve. 118. § (3) bekezdése rögzíti, hogy az aláírásgyűjtő ívet a népi kezdeményezésre javasolt kérdéssel kell kezdeni és az íven csak egy kérdés szerepelhet. A jogszabály tehát egyértelműen kizárja annak lehetőségét, hogy az országos népi kezdeményezés tárgyát képező kérdésen túl az aláírásgyűjtő íven más megjegyzés vagy egyéb szöveges kiegészítés szerepeljen.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozók által benyújtott aláírásgyűjtő íven az Országgyűlés által megtárgyalásra javasolt kérdés és egy állítás is szerepel. Tekintettel az aláírásgyűjtő íven szereplő többlettartalomra a Bizottság álláspontja szerint az ív nem felel meg a régi Ve. 118. § (3) bekezdésében meghatározott törvényi feltételeknek.
A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – az Nsztv. 18. §-ának c) pontja alapján, mivel az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, az Nsztv. 1. §, 2. §. és a 18. § c) pontján, a régi Ve. 118. § (3) bekezdésén, a 117-121. §-án, a 131. §-án és a 131/A. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2013. október 8.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke