1/2021. NVB határozat - a megüresedett európai parlamenti képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

1/2021. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett európai parlamenti képviselői mandátum betöltése tárgyában – 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Szájer József lemondása miatt megüresedett európai parlamenti képviselői mandátumot a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listájának 51. sorszám alatti helyén szereplő dr. Schaller-Baross Ernő részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2021. január 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. A Nemzeti Választási Bizottság 2019. június 6-án meghozott, 163/2019. számú határozatában állapította meg az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának eredményét. A határozat ellen egy bírósági felülvizsgálat iránti kérelem érkezett, amelyet a Kúria 2019. június 11-én meghozott Kvk.III.37.725/2019/2. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasított, amelynek következtében a Bizottság választási eredményt megállapító határozata jogerőssé vált.
  2. Dr. Szájer József, az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának jogerős eredménye szerint a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által állított közös lista 2. sorszám alatti helyén szerzett mandátumot.
  3. Az Európai Parlament elnöke, David Maria Sassoli úr 2020. december 22-én elektronikus úton megküldött levelében az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójoga alapján történő választásról szóló okmány 13. cikk (4) bekezdésének, illetve az Európai Parlament eljárási szabályzata 4. cikk (2) és (6) bekezdésének megfelelően arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy dr. Szájer József 2021. január 2-i hatállyal lemondott képviselői megbízatásáról. Az Európai Parlament 2020. december 14-i ülésén a képviselői lemondást tudomásul vette és 2021. január 2-i hatállyal megállapította a képviselői hely megüresedését.
  4. Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvjt.) 10. § (1) bekezdése szerint a mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
  5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6. A közös listát állító jelölő szervezetek törvényes képviselői a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2021. január 5-én a lemondott képviselő helyére a közös lista 51. sorszám alatti helyén szereplő dr. Schaller-Baross Ernőt jelentették be.
  7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt törvényes képviselőinek a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó közös nyilatkozata a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett európai parlamenti képviselői mandátumot dr. Schaller-Baross Ernő részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 4. § c) pontján, az Epvjt. 10. § (1) bekezdésén és a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2021. január 7.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke