Jelölt, lista állítása az országgyűlési képviselők választásán

 • Az országgyűlési egyéni választókerületi jelölt

  Országgyűlési egyéni választókerületi jelölt az a nagykorú magyar állampolgár lehet, aki szerepel a központi névjegyzékben, és összegyűjt legalább 500 darab érvényes ajánlást.

  Az országgyűlési képviselők választásán egyéni választókerületben képviselőjelölt

  • párt jelöltjeként vagy

  • független jelöltként indulhat.

  Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.

  Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.

  Ajánlás

  Az egyéni jelölt bejelentése

  A közös egyéni jelölt állítására vonatkozó szabályok

  A jelölt kiesése

   

   

  Ajánlás

  Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Jelöltet ajánlani csak az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján – igényelheti a jelölt nyilvántartásba vételére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság mellett működő választási irodától. Az igény bejelentésére az A1 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Az ajánlóívek átvétele

  A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

  Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye és a választókerület megjelölése. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét feltünteti. A választási iroda sorszámmal és hitelesítő bélyegzővel látja el az ajánlóíveket.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  A jelölt az átvett ajánlóívek mellé – a szavazást megelőző 37. napig – pótlólag újabbakat igényelhet, újabb A1-es nyomtatvány benyújtásával.

  Az ajánlások gyűjtése

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

   

  Az egyéni jelölt bejelentése

  Az országgyűlési egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 37. napon kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál.

  Az egyéni képviselőjelölt bejelentésére az E1 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az E1 jelű nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést.

  A jelölt arcfényképét – ha hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez – JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni.

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig a Nemzeti Választási Irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.

  E kötelezettség elmulasztása esetén az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a független jelölt, vagy a jelöltet állító párt képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg

      a) az érvényes ajánlások száma eléri az 500-at, vagy

     b) bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma semmiképpen sem érheti el az 500-at.

  Az ajánlással és az ajánlások ellenőrzésével kapcsolatban az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról szóló 1/2014. NVB iránymutatás és az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás tartalmaz további információkat.

  Az egyéni jelölt nyilvántartásba vétele

  Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba a jelöltet.

  Ha az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a független jelölt vagy a párt – a szavazást megelőző 37. napig – pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A1-es nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz. A pótlólagosan igényelt ívekre is az általános leadási határidők vonatkoznak, így a kitöltött íveket a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig, az üres íveket pedig másnap 16.00 óráig lehet leadni bírságfizetési kötelezettség nélkül.

  A közös egyéni jelölt állítására vonatkozó szabályok

  Az országgyűlési képviselők választásán a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltet is állíthat.

  Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük a közös jelölt nyilvántartásba vételére illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság mellett működő választási irodától az A1 jelű nyomtatványon.

  A közös jelöltet a jelölő szervezeteknek együttesen kell bejelenteniük a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságnál az E1 jelű nyomtatványon. A közös jelölt állításával egyidejűleg be kell jelenteni, hogy a jelölt – a pártok költségvetési támogatása szempontjából – melyik jelölő szervezethez tartozik.
   

  A jelölt kiesése

  Az egyéni jelölt kiesik, ha

  • elhunyt,
  • a választójoga megszűnt,
  • a jelöltet állító pártot a Nemzeti Választási Bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
  • a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond.

  Az E1 jelű formanyomtatvány szolgál a jelölt lemondásának bejelentésére, amelyhez csatolni kell az írásbeli lemondó nyilatkozatot is.

 • Az országos lista

  Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.

  Országos listát a Nemzeti Választási Bizottság által jelölő szervezetként nyilvántartásba vett párt vagy nemzetiségi önkormányzat állíthat.

  Az országos listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba.

  A pártlista állításának szabályai

  A nemzetiségi lista állításának szabályai

  A nemzetiségi lista bejelentése

  A nemzetiségi lista nyilvántartásba vétele

  A nemzetiségi lista, nemzetiségi jelölt kiesése

   

   

  A pártlista állításának szabályai

  Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább 9 megyében és a fővárosban – legalább huszonhét egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. A pártlistát legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon 16.00 óráig kell bejelenteni.

  Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján, kizárólag ugyanazon pártok részvételével, közös pártlistát állíthat.

  Egy párt csak egy – önálló vagy közös – pártlista állításában vehet részt.

  A pártlistán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint az országos listán megszerezhető mandátumok száma, azaz legfeljebb 279. Ha a pártlistáról egy jelölt kiesik, helyére a listán soron következő jelölt lép.

  Párt által egyéni választókerületben jelölt személy csak ugyanazon párt pártlistáján szerepelhet. Egy személy csak egy országos listán (pártlistán vagy nemzetiségi listán) fogadhat el jelölést.

  A pártlista bejelentése

  A pártlistát legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

  A pártlistán szereplő jelöltek sorrendjét a párt határozza meg, mely sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható.

  A pártlista bejelentésére az L1 jelű formanyomtatvány szolgál. A pártlistán állított valamennyi jelöltnek ki kell töltenie az SZ1 jelű formanyomtatványt, amelyet csatolni kell az L1 nyomtatványhoz.

  Ha a pártlistán szereplő jelölt több utónévvel rendelkezik, az SZ1 jelű nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést.

  A jelölt arcfényképét – ha hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez– JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni.

  A pártlistán állított jelölt kiesésének bejelentésére az L2 jelű formanyomtatványt kell használni, amelyhez csatolni kell az írásbeli lemondó nyilatkozatot is.

  A pártlista nyilvántartásba vétele

  A pártlistát a Nemzeti Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 2. napon – veszi nyilvántartásba.

  A közös lista állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több párt közös pártlistát állíthat, melyet azonban csak ugyanazon pártok részvételével indított közös egyéni választókerületi jelöltek alapozhatnak meg. Amennyiben valamely jelölő szervezetként nyilvántartásba vett párt részt vesz közös pártlista állításában, önállóan pártlistát már nem állíthat.

  A közös listával kapcsolatos jognyilatkozatokat a közös listát állító jelölő szervezeteknek – a képviseletükre jogosult személyek útján– közösen kell megtenniük.

  A pártlista, jelölt kiesése

  A nyilvántartásba vett pártlista kiesik, ha

  • a párt a listát – a szavazást megelőző 36. napig – visszavonja,
  • a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik,
  • a Nemzeti Választási Bizottság a pártot törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából,
  • a Nemzeti Választási Bizottság törli a nyilvántartásból a pártlistát, mert a párt jogerősen nyilvántartásba vett, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el a 27-et, vagy kevesebb mint 9 megyében és a fővárosban állította őket.

  A listán állított jelölt kiesik, ha

  • a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond,
  • elhunyt,
  • a választójoga megszűnt,
  • a párt a jelölését – a szavazást megelőző 36. napig – visszavonja.

  Az L2 jelű formanyomtatvány szolgál a jelöltnek a jelölésről való lemondó nyilatkozata közlésére, amihez csatolni kell a jelölt lemondó nyilatkozatát.

  Ha a jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
   

  A nemzetiségi lista állításának szabályai

  Nemzetiségenként egy nemzetiségi listát az az országos nemzetiségi önkormányzat jogosult állítani, melyet a Nemzeti Választási Bizottság jogerősen, jelölő szervezetként nyilvántartásba vett. Két vagy több országos nemzetiségi önkormányzat nem állíthat közös nemzetiségi listát.

  A nemzetiségi listát legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon 16.00 óráig kell bejelenteni.

  Ajánlás nemzetiségi lista állításához

  A nemzetiségi lista állításának feltétele a központi névjegyzékben a szavazás napját megelőző 50. napon az országgyűlési választásra kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz érvényes ajánlás összegyűjtése. Jelöltet ajánlani csak a Nemzeti Választási Iroda által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat – képviseletére jogosult személy útján – igényelheti a Nemzeti Választási Irodától. Az igény bejelentésére az A2 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Az ajánlóívek átvétele

   A Nemzeti Választási Iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

  Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  Az országos nemzetiségi önkormányzat az átvett ajánlóívek mellé – a szavazást megelőző 33. napig – pótlólag újabbakat igényelhet, újabb A2-es nyomtatvány benyújtásával.

  Adatszolgáltatás az ajánlásra jogosult választópolgárokról

  A Nemzeti Választási Iroda ingyenesen – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – átadja az országos nemzetiségi önkormányzat számára az ajánlásra jogosult választópolgárok nevét és lakcímét. Ezeket az adatokat kizárólag az ajánlásgyűjtés céljára szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos.

  Ezt követően az országos nemzetiségi önkormányzat kérésére a szavazást megelőző 38. és 13. napon ingyenesen átadja a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.Ezeket az adatokat kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos.

  Az ajánlások gyűjtése

  A nemzetiségi választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását is.

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a szavazást megelőző 36. napon 16.00 óráig a Nemzeti Választási Irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 35. napon 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.

  E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt országos nemzetiségi önkormányzaton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.
   

  A nemzetiségi lista bejelentése

  A nemzetiségi listát legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

  A nemzetiségi listán szereplő jelöltek sorrendjét a nemzetiségi önkormányzat határozza meg, mely sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható.

  A nemzetiségi lista bejelentésére az L1 jelű formanyomtatvány szolgál. A nemzetiségi listán állított valamennyi jelöltnek ki kell töltenie az SZ1 jelű formanyomtatványt, amelyet csatolni kell az L1 nyomtatványhoz.

  Ha a listán szereplő jelölt több utónévvel rendelkezik, az SZ1 jelű nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést.

  A jelölt arcfényképét – ha hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez – JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni.
   

  A nemzetiségi lista nyilvántartásba vétele

  A nemzetiségi listát a Nemzeti Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 2. napon – veszi nyilvántartásba.

  Ha a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi lista nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, az országos nemzetiségi önkormányzat – a szavazást megelőző 36. napig – pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A2-es nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.
   

  A nemzetiségi lista, nemzetiségi jelölt kiesése

  A nyilvántartásba vett nemzetiségi lista kiesik, ha

  • az országos nemzetiségi önkormányzat a listát – a szavazást megelőző 36. napig – visszavonja,
  • a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik,
  • a Nemzeti Választási Bizottság az országos nemzetiségi önkormányzatot törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.

  A listán állított jelölt kiesik, ha

  • a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond,
  • elhunyt,
  • a választójoga megszűnt,
  • kéri nemzetiségi regisztrációjának törlését,
  • az országos nemzetiségi önkormányzat a jelölését – a szavazást megelőző 36. napig – visszavonja.

  Az L2 jelű formanyomtatvány szolgál a jelöltnek a jelölésről való lemondó nyilatkozata közlésére, amihez csatolni kell a jelölt lemondó nyilatkozatát.

  Ha a jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.