Az Országos Választási Bizottság
239/2007. (VII. 31.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Dr. A. T. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot.

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Roosevelt tér 1-3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 19-én az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson az azonos neműek házasságának lehetővé tétele érdekében?”

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 15. §-a kimondja, hogy a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. Az Alkotmány e rendelkezését az Alkotmánybíróság 14/1995. (III. 13.) AB határozatában – összhangban az 58/1998. (X. 2.) OGY határozattal egységes szerkezetben közzétett, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény 12. Cikkében, valamint az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 23. Cikkében foglaltakkal – a férfi és a nő jogaként határozta meg szemben más, a „személyeket” megillető jogokkal. Ennek megfelelően a magyar Alkotmány a férfi és nő közötti házasságot tartja védendő értéknek. Mindezek alapján a kezdeményezésben megtartott eredményes népszavazás a „házasság” alanyainak kibővítésével megváltoztatná az Alkotmány idézett rendelkezése mögötti tartalmat és így burkolt alkotmánymódosítást eredményezné.
Ez – tekintettel az Alkotmánybíróság több határozatában [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok] kifejtett következetes gyakorlatára is – a hitelesítés akadályát képezi.

II.

A határozat az az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, és a 10. §-ának b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2007. július 31.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke