Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 3/2006. (VII. 26.) ÖTM rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. október 1. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2006. október 1. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapításáról a következőket rendelem el:

I. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása

A választójogosultság nyilvántartása

1. § (1) A névjegyzéket 2006. augusztus 2-től augusztus 9-ig közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].
(2) A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2006. augusztus 2-től augusztus 9-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani [Ve. 20/E. § (1) bekezdés].
(3) A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2006. július 31. és augusztus 4. között kell megküldeni a választópolgároknak [Ve. 14. § (1) bekezdés és 46. § (1) bekezdés].
(4) Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2006. szeptember 26-ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást legkésőbb 2006. szeptember 29-én lehet kiadni. [Ve. 104. § (4) bekezdés]
(5) A módosított névjegyzék 2006. szeptember 29-én 16.00 óráig tekinthető meg a polgármesteri hivatalban [Ve. 15. § (3) bekezdés].

A választási szervek létrehozása

2. § (1) A helyi választási bizottság választott tagjait és szükséges számban a póttagokat 2006. augusztus 11-ig kell megválasztani [Ve. 23. § (2) bekezdés].
(2) A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2006. szeptember 22-én 16.00 óráig jelentheti be [Ve. 25. § (2) bekezdés].

A választási kampány

3. § (1) A választási kampány 2006. szeptember 29-én 24.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
(2) Kampányt folytatni 2006. szeptember 30-án 0.00 órától október 1-jén 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].
(3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala a névjegyzékben szereplő választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölő szervezeteknek kérésükre 2006. szeptember 12-től adja át [Ve. 45. § (1) bekezdés].
(4) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetője a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2006. szeptember 12-től adja át [Ve. 45. § (2) bekezdés].
(5) A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2006. szeptember 16-tól szeptember 28-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölő szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését [Ve. 106. § (1) bekezdés].
(6) A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét 2006. szeptember 23-tól október 1-jén 19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni [Ve. 8. § (1) bekezdés].
(7) Az országos közszolgálati műsorszolgáltatók 2006. szeptember 29-én közreadják annak a nyolc jelölő szervezetnek a választási összefoglalóját, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet állították [Ve. 106. § (2) bekezdés].
(8) A (3)-(4) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2006. október 1-jén kell megsemmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2006. október 4-ig át kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3) bekezdés].
(9) A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték 2006. október 31-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].

A jelölés

4. § (1) A választási irodák 2006. augusztus 4-től működtetik a jelöltajánlás számítógépes ellenőrző rendszerét [Ve. 38. § (1) bekezdésének f) pontja].
(2) Jelöltet, illetőleg megyei listát ajánlani 2006. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bekezdés és 107. § (1) bekezdés].
(3) A jelöltet legkésőbb 2006. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés].
(4) A megyei listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2006. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a területi választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés 107. § (1) bekezdés].
(5) A kompenzációs listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2006. szeptember 11-én 16.00 óráig, a fővárosi listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2006. szeptember 12-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 107. § (2) bekezdés].
(6) Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésőbb 2006. szeptember 12-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el [Ve. 57. §].
(7) A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2006. szeptember 11-én 16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet 2006. szeptember 14-én 16.00 óráig kell átadni a választási bizottságnak [Ve. 60. §].
(8) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2006. október 1-jén megsemmisíti [59. § (3) bekezdés].

A szavazatok összesítése

5. § (1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján 2006. október 2-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].
(2) A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2006. október 4-én 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bekezdés].
(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2006. december 30-ig kell megőrizni. 2006. december 30. után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
(4) A jegyzőkönyveket 2006. december 30. után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].

II. A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása

A választás kitűzése

6. § A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2006. július 28-ig kell kitűzni. [Ve. 115/C. §].

A választási szervek létrehozása

7. § A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölő szervezetek legkésőbb 2006. szeptember 22-én 16.00 óráig jelenthetik be [Ve. 25. § (2) bekezdés].

A választási kampány

8. § (1) A választási kampány 2006. szeptember 29-én 24.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
(2) Kampányt folytatni 2006. szeptember 30-án 0.00 órától október 1-jén 19.00 óráig tilos [Ve. 40. § (2) bekezdés].
(3) A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét 2006. szeptember 23-tól október 1-jén 19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni [Ve. 8. § (1) bekezdés].
(4) A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték 2006. október 31-ig köteles eltávolítani [Ve. 42. § (6) bekezdés].

A jelölés

9. § A jelöltet legkésőbb 2006. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés].

A szavazatok összesítése

10. § (1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján legkésőbb 2006. október 2-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].
(2) A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2006. október 4-én 16.00 óráig megtekinthető [Ve. 75. § (2) bekezdés].
(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2006. december 30-ig kell megőrizni. 2006. december 30. után a választási iratokat - a jegyzőkönyvek kivételével - meg kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
(4) A jegyzőkönyveket 2006. december 30. után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a fővárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok megválasztásának eljárási rendjéről szóló 46/1998. (X. 21.) BM rendelet.

(Dr. Lamperth Mónika)