Jelölő szervezet bejelentése az önkormányzati választáson

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölő szervezet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a választás kitűzésekor jogerősen szereplő

 • párt,
 • egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint
 • nemzetiségi szervezet, amely olyan egyesület (a párt és a szakszervezet kivételével), amelynek alapszabályában rögzített célja a nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX törvény (a továbbiakban: Nektv.) szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete (a 2019. évi általános önkormányzati választáson nemzetiségi szervezetként csak olyan egyesület indulhat, amelynek alapszabályában legalább 2016 óta rögzített célja a nemzetiség képviselete),

melyet a választási bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásba vett.

A közös jelöltet, listát állító szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként nyilvántartásba vetetni magukat.

A jelölő szervezetet a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál kell bejelenteni.

A jelölő szervezet bejelentésére a P3 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre. A későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni.

A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be, vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet törvényes képviselője. E személynek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) kell tehát saját kezű aláírásával ellátnia a P3 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a választási irodában, meghatalmazás nem szükséges.

A nemzetiségi jelölő szervezetnek a bejelentéséhez mellékelnie kell a szervezet hatályos alapszabályát, mely a Nektv. szerinti nemzetiségi szervezetnek való megfelelést tanúsítja. Célszerű a bejelentéshez az alapszabálynak a választás kitűzését követően, a szervezetet nyilvántartásba vevő illetékes törvényszék által kiállított hiteles másolati példányát csatolni.

 • A jelölő szervezet hivatalos neve, rövidített neve

  A P3 jelű formanyomtatványon fel kell tüntetni a szervezet hivatalos nevét, mely minden esetben a szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő neve.

  A formanyomtatvány (2) pontjában megadható a szervezet rövidített neve is, amely a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a bejelentéskor megjelölt egyéb rövidített név lehet.

  Az internetes tájékoztatás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a szervezet rövidített neve, így mindenképp ajánlott ezen rovat kitöltése, még akkor is, ha a szervezet a szavazólapon azt nem akarja feltüntetni.

  Fontos megállapításokat tartalmaz a jelölő szervezetek névváltozásával összefüggésben a 4/2014. NVB iránymutatás is. Az iránymutatás alapján, amennyiben a jelölő szervezet hivatalos neve annak nyilvántartásba vételét követően változik meg, új nevét csak abban az esetben használhatja a választási eljárásban, ha kérelmezi nyilvántartásba vett adatai módosítását. Ebben az esetben azonban a szervezet korábbi nevét, illetve új nevét tartalmazó aláírásgyűjtő íveken gyűjtött ajánlások nem számíthatók egybe. Amennyiben valamely jelöltet a szervezet korábbi nevén vettek nyilvántartásba, majd a szervezet névváltozása okán másik választókerületben ugyanazon szervezet jelöltje már a szervezet új megnevezése szerinti jelöltként került nyilvántartásba vételre, úgy a névváltozás az előbbi jelölt kiesését eredményezi, mivel ugyanazon szervezet nem szerepelhet többféle néven a választási eljárásban.

  A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen, minden jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül feltüntetésre.

 • A jelölő szervezet emblémája

  A P3 jelű formanyomtatványhoz – amennyiben a jelölő szervezet kéri annak feltüntetését a szavazólapon – csatolhatja az emblémát is. A jelölő szervezet emblémája az interneten színes, a szavazólapon szürkeárnyalatos formában jelenik meg.

  Az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható.

  Emellett az egyes települések címerének, jelképének használata során be kell tartani a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait.

 • A nemzetiségi szervezet nemzetiségi neve

  A nemzetiségi jelölő szervezet kérheti, hogy a szavazólap a nevét és a rövidített nevét a nemzetiség nyelvén is tartalmazza. Ebben az esetben a szervezet bejelentésekor csatolni kell a jelölő szervezet nemzetiségi nevét nyomtatott nagybetűvel tartalmazó word fájlt is.

 • Meghatalmazott bejelentése

  A P4 jelű formanyomtatványt kizárólag a szervezet bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselője írhatja alá.

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a P4 jelű formanyomtatványon általános, országos illetékességű, a jelölő szervezettel kapcsolatos bármely nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg.

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P4 jelű formanyomtatványon megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat jelenthet be a szervezetet nyilvántartásba vevő választási bizottságnál. E meghatalmazottak jogosultsága korlátozható egyes eljárási cselekményekre (ajánlóív igénylése, jelölt, lista bejelentése, megbízott bizottsági tag bejelentése) vagy területileg (megyére, településre).A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek szerint bejelentett meghatalmazottak adatait a választások informatikai rendszerébe rögzíti a választási iroda, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szerveknél.

  Az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek.

  E meghatalmazás kötelező tartalmi elemei

  • a meghatalmazó és a meghatalmazott neve,

  • a meghatalmazott lakcíme (irányítószám, település+kerület, közterület neve, jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó),

  • a meghatalmazott által megteendő jognyilatkozat megnevezése (ajánlóív igénylése, jelölt, lista bejelentése, megbízott bizottsági tag bejelentése),

  • a meghatalmazás terjedelme, vagyis az úgynevezett illetékességi terület, melyen a meghatalmazott az adott jognyilatkozat megtételére jogosult (országos, megye, település).

 • A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

  A jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről a választási bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon dönt.

  A Nemzeti Választási Iroda a bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről közhiteles, elektronikus nyilvántartást vezet, melyet a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján folyamatosan frissít. Ha egy jelölő szervezetet törölnek a civil szervezetek nyilvántartásából, a Nemzeti Választási Bizottság is törli a jelölő szervezetet a jelölő szervezetek nyilvántartásából.