I. FEJEZET

A VÁLASZTÓJOGI ÉS NÉPSZAVAZÁSI TÖRVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYEKBEN HOZOTT ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZATOK

1/1990. (II. 12.) AB határozat

az 1989. november 26-i népszavazás első kérdésére adott válaszról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdésének értelmezése tárgyában az 1990. január 24-ei ülésén egyhangú döntéssel meghozta a következő

határozatot:

Az 1989. november 26-ai népszavazás első kérdésére adott válasz eredménye nem képezi alkotmányjogi akadályát annak, hogy az Országgyűlés az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdését módosítsa.

INDOKOLÁS

I. Az Országgyűlés az 1990. január 23-ai ülésén indítványozta: az Alkotmánybíróság az 1989. évi XXXII. tv. 1. § g) pontjának megfelelő hatáskörében eljárva hozzon alkotmányértelmező határozatot arról, hogy az 1989. november 26-ai népszavazáson az első kérdésre adott válasz kizárja-e az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdésének a jelen Országgyűlés általi módosítását.

II. 1. Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Amtv.) az Országgyűlés 1989. október 18-án fogadta el.

Az Amtv.-nek a vizsgált kérdéskörben a kihirdetés napján (1989. október 23-án) hatályba lépett 16. §-a az Alkotmány III. fejezeteként visszaállította a köztársasági elnöki tisztséget. A módosítás az Alkotmány 29/A. §-a (1) bekezdéseként kimondja, hogy a köztársasági elnököt az Országgyűlés négy évre választja.

Az Amtv. 40. §-ának (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy ha az e törvénnyel visszaállított köztársasági elnöki tisztség betöltésére az új Országgyűlés megválasztása előtt kerül sor, akkor a köztársasági elnököt a választópolgárok az általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással négy évre választják meg.

2. A népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló - 1989. június 1-jén elfogadott - 1989. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Ntv.) 4., illetőleg 11. §-ai értelmében döntéshozatal céljából elrendelt, illetőleg véleménynyilvánító népszavazásra kerülhet sor.

Az Ntv. 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjai szerint a döntéshozatal céljából népszavazás rendelhető el

- az Országgyűlés által elfogadott törvények megerősítése, valamint

- az Országgyűlés hatáskörébe tartozó döntések, így ... nem törvényi formát igénylő, de országos jelentőségű kérdések eldöntése tárgyában.

3. Az Ntv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott népszavazást az Országgyűlés köteles elrendelni, ha legalább 100 ezer állampolgár kezdeményezi [Ntv. 10. § (1) bekezdés]. Az ezen az alapon népszavazást elrendelő országgyűlési határozat tartalmazza a kezdeményezésben megfogalmazott - népszavazásra bocsátandó - kérdést [10. § (2) bekezdés a) pont].

A döntéshozatal céljából elrendelt népszavazás eredménye az Országgyűlésre kötelező [Ntv. 4. § (2) bekezdés].

Az Ntv. 5. §-ának (2) bekezdése ugyancsak kimondja: a népszavazás során hozott döntés az Országgyűlésre kötelező: ennek megfelelően az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti népszavazás eredménye az adott kérdésben meghatározza az Országgyűlés további munkáját [Ntv. 5. § (2) bekezdés b) pont].

4. Az Ntv. 31. § (3) bekezdése szerint a népszavazással megerősített törvény módosítására - a törvény hatálybalépését követő két éven túl - a törvényalkotásra vonatkozó általános alkotmányos előírások szerint is sor kerülhet.

III. A népszavazással kapcsolatban:

1. Az Országgyűlés a 25/1989. (XI. 10.) OGY határozatával 1989. november 26-ára népszavazást rendelt el - többek között - a köztársasági elnökválasztás időpontja kérdésében. Az e tárgyban feltett kérdés ez volt: "Csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor a köztársasági elnök megválasztására?"

Az országgyűlési határozat a szavazólapon a kérdéshez a következő tájékoztatást fűzte: "(Amennyiben Ön igennel szavaz, azt támogatja, hogy a köztársaság elnökét ne a lakosság, hanem majd az Országgyűlés válassza meg, ha nemmel szavaz, akkor azt támogatja, hogy a köztársaság első elnökét közvetlenül a lakosság válassza meg.)"

2. Az Országos Választási Bizottság 1989. december 19-én (MK. 93. szám) közzétett közleménye szerint az országos népszavazás - a szavazásra feltett mind a négy kérdésben - érvényes és eredményes volt. A "Csak az országgyűlési választások után kerüljön-e sor köztársasági elnök megválasztására?" kérdésre az érvényesen szavazók többsége IGEN választ adott.

IV. Az ismertetett jogszabályokból és a népszavazás kiírásából, illetőleg eredményéből az Alkotmánybíróság az alábbi jogi következtetéseket vonta le.

1. A köztársasági elnök megválasztásának jogát az Alkotmány - a 29/A. § (1) bekezdésében - az Országgyűlés számára tartotta fenn.

Arra a kérdésre, hogy az Alkotmány e törvényi rendelkezését a (jelen) Országgyűlés módosíthatja-e, a választ a népszavazás jellegének meghatározása alapján kell megadni.

A törvényt megerősítő népszavazás (referendum) kötőereje a fenti II/4. pont értelmében a törvény hatálybalépését követően két évre kizárja a megerősített törvény módosítását; a nem törvényi formát igénylő országgyűlési döntések tárgyában elrendelt népszavazás (plebiszcitum) eredménye az Ntv. 5. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően kötelező az Országgyűlésre: az adott kérdésben meghatározza az Országgyűlés további munkáját.

2. Az 1989. november 26-ai népszavazás első kérdése a köztársasági elnökválasztás időpontjának a választópolgárok többsége akarata szerinti meghatározására irányult. Ez minden kétséget kizáróan következik a kérdés megfogalmazásából; a válasz ugyanis az országgyűlési választások időpontjához viszonyítva a köztársasági elnökválasztás időpontját dönti el.

A III/1. pontban idézett országgyűlési határozat indokolása egyértelmű különbséget tesz a népszavazás első, illetőleg 2. és 4. kérdései között. Ez utóbbiakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a választópolgárok az Országgyűlés e kérdésekre vonatkozó döntéseit megerősíthetik, de el is vethetik. A 2. és 4. kérdés referendum jellegű népszavazásra irányul.

A köztársasági elnök megválasztásának időpontjára irányuló döntéssel összefüggő, annak a választás módjára kiható következményeit részletező tájékoztatás nem minősül a köztársasági elnökválasztás módja kérdésében elrendelt népszavazásnak. Törvényt megerősítő népszavazás esetén a népszavazás e jellegének a kérdés szövegéből egyértelműen ki kell tűnnie. Az Ntv. 25. § (1) bekezdés értelmében ugyanis a népszavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy annak alapján valamennyi állampolgár egyértelműen tudjon válaszolni.

Törvény megerősítésére nem lehet közvetetten, egy, a döntésre feltett más kérdés következményeként népszavazást tartani.

Az 1989. november 26-ai népszavazásra nem tették fel azt a kérdést, hogy az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdését a választópolgárok megerősítik, vagy elvetik-e.

Nem vonatkozhatott a népszavazás az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdésére azért sem, mert nem lehet eldöntendő kérdést egyszerre feltenni a köztársasági elnökválasztás módját illető, Alkotmányban foglalt rendelkezésre (mint szabályra) és egyben az Amtv. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, egy alkalomra szóló törvényi rendelkezésre (mint kivételre).

A népszavazás első kérdésére adott válasz tehát sem meg nem erősíthette, sem el nem vethette az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdését.

A népszavazás e kérdésben hozott eredménye a köztársasági elnökválasztás Alkotmányban előírt módjának érvényesülésére vezet és - az időpontra vonatkozó feltétel hiányában - az Amtv. 40. § (1) bekezdésében írt rendelkezés, valamint a köztársasági elnök választásáról szóló 1989. évi XXXV. törvény hatályosulását gátolja meg.

Amennyiben a népszavazás eredménye az első kérdésben a NEM válaszok többsége lett volna, úgy az Amtv. 40. § (1) bekezdése, illetőleg az 1989. évi XXXV. törvény szerint került volna sor a köztársasági elnök megválasztására; az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdésének változatlan hatálya mellett.

Olyan népszavazás, amelynek akár igenlő, akár nemleges eredményeként egy törvény hatálya változatlan marad, e törvény tekintetében nem minősíthető referendumnak.

3. Az Alkotmánybíróság a fentiekből megállapította: az 1989. november 26-i népszavazás - az első kérdésben - nem volt referendum az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdésének megerősítésére; az Ntv. 31. § (3) bekezdésében meghatározott kötőerő (két éves moratórium) ezért nem érvényesülhet. Ebből következik: nincs alkotmányjogi akadálya annak, hogy az Országgyűlés az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdését módosítsa.

A vizsgált kérdésben a plebiszcitum jellegű népszavazás eredménye a Ntv. 4. § (2) bekezdése szerint az 5. § (2) bekezdés b) pontjában írt módon határozza meg az Országgyűlés további munkáját: nem térhet el a választópolgárok arra vonatkozó döntésétől, hogy a köztársasági elnök megválasztására az országgyűlési választások után kerüljön sor.

4. Az Alkotmány 29/A. § (1) bekezdésének az Amtv. 40. § (1) bekezdésével, illetőleg az 1989. november 26-i népszavazás eredményével történt egybevetése nyomán az Alkotmánybíróság az 1989. évi XXXII. tv. 51. § (1) bekezdés alapján a rendelkező részben foglalt értelmező határozatot hozta, amelyet ugyanennek a §-nak a (2) bekezdése értelmében a Magyar Közlönyben közzé tesz.

Budapest, 1990. január 24.

Dr. Sólyom László s. k.,
az Alkotmánybíróság helyettes elnöke
Dr. Ádám Antal s. k., Dr. Kilényi Géza s. k.,
az Alkotmánybíróság tagja az Alkotmánybíróság tagja

Dr. Solt Pál s. k., Dr. Zlinszky János s. k.,
az Alkotmánybíróság tagja az Alkotmánybíróság tagja