Jelölő szervezet bejelentése a nemzetiségi önkormányzati választáson

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán azok a nemzetiségi szervezetek állíthatnak jelöltet, illetve listát, amelyek a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepelnek, és amelyeket a választási bizottság jelölő szervezetként nyilvántartásába vett.

Nemzetiségi szervezet (a párt és a szakszervezet kivételével) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja a nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX törvény ( a továbbiakban: Nektv.) szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén vagy ukrán) képviselete. (A 2019. évi általános nemzetiségi önkormányzati választáson nemzetiségi szervezetként csak olyan egyesület indulhat, amelynek alapszabályában legalább 2016 óta rögzített célja a nemzetiség képviselete.)

A közös jelöltet, listát állító szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként nyilvántartásba vetetni magukat.

A jelölő szervezetet a jelölt illetve lista nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál kell bejelenteni.

A jelölő szervezet bejelentésére a  jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre. A későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni.

A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be, vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet törvényes képviselője. E személynek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) kell tehát saját kezű aláírásával ellátnia a P4 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a választási irodában, meghatalmazás nem szükséges.

A nemzetiségi jelölő szervezetnek a bejelentéséhez mellékelnie kell a szervezet hatályos alapszabályát, mely a Nektv. szerinti nemzetiségi szervezetnek való megfelelést tanúsítja. Célszerű a bejelentéshez az alapszabálynak a választás kitűzését követően, a szervezetet nyilvántartásba vevő törvényszék által kiállított hiteles másolati példányát csatolni.

 • A jelölő szervezet hivatalos neve, rövidített neve

  A P4 jelű formanyomtatványon fel kell tüntetni a szervezet hivatalos nevét, amely minden esetben a szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő neve.

  A formanyomtatvány (2) pontjában megadható a szervezet internetre és szavazólapra kerülő rövidített neve is, amely a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a bejelentéskor megjelölt egyéb rövidített név lehet.

  Az internetes tájékoztatás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a szervezet rövidített neve, így mindenképp ajánlott ezen rovat kitöltése, még akkor is, ha a szervezet a szavazólapon azt nem akarja feltüntetni.

  Fontos megállapításokat tartalmaz a jelölő szervezetek névváltozásával összefüggésben a 4/2014. NVB iránymutatás is. Az iránymutatás alapján, amennyiben a jelölő szervezet hivatalos neve annak nyilvántartásba vételét követően változik meg, új nevét csak abban az esetben használhatja a választási eljárásban, ha kérelmezi nyilvántartásba vett adatai módosítását. Ebben az esetben azonban a szervezet korábbi nevét, illetve új nevét tartalmazó aláírásgyűjtő íveken gyűjtött ajánlások nem számíthatók egybe. Amennyiben valamely jelöltet a szervezet korábbi nevén vettek nyilvántartásba, majd a szervezet névváltozása okán másik választókerületben ugyanazon szervezet jelöltje már a szervezet új megnevezése szerinti jelöltként került nyilvántartásba vételre, úgy a névváltozás az előbbi jelölt kiesését eredményezi, mivel ugyanazon szervezet nem szerepelhet többféle néven a választási eljárásban.

  A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen, minden jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül feltüntetésre.

 • A jelölő szervezet emblémája

  A P4 jelű formanyomtatványhoz a jelölő szervezet csatolhatja az emblémáját is, ami az interneten színes, a szavazólapon szürkeárnyalatos formában jelenik meg. Az emblémát legalább 472x236, 300 dpi felbontású, TIFF, JPG, PNG formátumú fájlban kell mellékelni a bejelentéshez.

  Az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható.

  Emellett az egyes települések címerének, jelképének használata során be kell tartani a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait.

 • A nemzetiségi szervezet nemzetiségi neve

  A nemzetiségi jelölő szervezet kérheti, hogy a szavazólap a nevét és a rövidített nevét a nemzetiség nyelvén is tartalmazza. Ebben az esetben a szervezet bejelentésekor csatolni kell a jelölő szervezet nemzetiségi nevét nyomtatott nagybetűvel tartalmazó word fájlt is.

 • Meghatalmazott bejelentése

  A P4 jelű formanyomtatványt kizárólag a szervezet bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselője írhatja alá.

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a P4 jelű formanyomtatványon általános, országos illetékességű, a jelölő szervezettel kapcsolatos bármely nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg.

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P4 jelű formanyomtatványon megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat jelenthet be a szervezetet nyilvántartásba vevő választási bizottságnál. E meghatalmazottak jogosultsága korlátozható egyes eljárási cselekményekre (ajánlóív igénylése, jelölt, lista bejelentése, megbízott bizottsági tag bejelentése) vagy területileg (megyére, településre).

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek szerint bejelentett meghatalmazottak adatait a választások informatikai rendszerébe rögzíti a választási iroda, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szerveknél.

  Az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek.

  E meghatalmazás kötelező tartalmi elemei

  • a meghatalmazó és a meghatalmazott neve,

  • a meghatalmazott lakcíme (irányítószám, település+kerület, közterület neve, jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó),

  • a meghatalmazott által megteendő jognyilatkozat megnevezése (ajánlóív igénylése, jelölt, lista bejelentése, megbízott bizottsági tag bejelentése),

  • a meghatalmazás terjedelme, vagyis az úgynevezett illetékességi terület, melyen a meghatalmazott az adott jognyilatkozat megtételére jogosult (országos, megye, település).

 • A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

  A jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről a választási bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon dönt.

  A Nemzeti Választási Iroda a bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről közhiteles, elektronikus nyilvántartást vezet, melyet a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján folyamatosan frissít. Ha egy jelölő szervezetet törölnek a civil szervezetek nyilvántartásából, a Nemzeti Választási Bizottság is törli a jelölő szervezetet a jelölő szervezetek nyilvántartásából.