Jelölt, lista állítása a nemzetiségi önkormányzati választáson

Települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választópolgárnak az ajánlása szükséges.

A választáson kizárólag nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.

Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat.

Egy személy csak egy településen fogadhat el jelölést.

Csak a nemzetiségi névjegyzékben szereplő személy lehet jelölt. A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, továbbá a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. Nem lehet nemzetiségi jelölt az, aki a 2010. évi nemzetiségi önkormányzati választáson vagy azt követően más nemzetiség jelöltjeként indult.

 • Ajánlás

  Települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.

  Az ajánlóívek igénylése

  Az ajánlóívek átvétele

  Adatszolgáltatás az ajánlásra jogosult választópolgárokról

  Az ajánlások gyűjtése

   

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a választási bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet – képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A6 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Az ajánlóívek átvétele

  A választási iroda legkorábban a szavazást megelőző 48. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

  Az ajánlóíven szerepel a nemzetiség neve, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, valamint a nemzetiségi szervezet neve. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi nemzetiségi szervezet nevét feltünteti. A választási iroda sorszámmal és hitelesítő bélyegzővel látja el az ajánlóíveket.

  Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  A jelölt az átvett ajánlóívek mellé – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabbakat igényelhet, újabb A6 jelű nyomtatvány benyújtásával.

  Adatszolgáltatás az ajánlásra jogosult választópolgárokról

  A helyi választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára az ajánlásra jogosult választópolgárok nevét és lakcímét. Ezeket az adatokat kizárólag az ajánlásgyűjtés céljára szabad felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személy részére történő átadásuk szigorúan tilos. A nemzetiségi szervezetnek a kapott adatokat a legkésőbb a szavazás napján meg kell semmisítenie, a megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvennie, és a jegyzőkönyvet 3 napon belül át kell adnia annak a választási irodának, amelytől az adatokat átvette.

  Az ajánlások gyűjtése

  A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását is.

 • A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt bejelentése

  Az települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál.

  A jelölt bejelentésére az E3 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az E3 jelű nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést, illetve kérheti nevének nemzetiségi nyelven való feltüntetését is (ez utóbbit MS Word vagy Pages vagy LibreOffice fájlban nyomtatott nagybetűkkel kell mellékelni).

  Az ajánlóívek leadása

  Az ajánlások ellenőrzése

  A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

   

  Az ajánlóívek leadása

  Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig a választási irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.

  E kötelezettség elmulasztása esetén a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a választási iroda 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a jelöltet állító nemzetiségi szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

  Az ajánlással és az ajánlások ellenőrzésével kapcsolatban az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról szóló 1/2014. NVB iránymutatás és az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás tartalmaz további információkat.

  A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

  A jelöltet a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  Ha a választási bizottság a jelölt nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a nemzetiségi szervezet – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A6 jelű nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

 • A közös települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állítására vonatkozó szabályok

  Két vagy több nemzetiségi jelölő szervezet közös jelöltet is állíthat.

  Az ajánlóívet a közös jelölt állításában részt vevő jelölő szervezeteknek együttesen kell igényelniük az A6 jelű nyomtatványon, és a közös jelöltet együttesen kell bejelenteniük az E3 jelű nyomtatványon.

 • A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt kiesése

  A települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt kiesik, ha

  • elhunyt,
  • a választójoga megszűnt,
  • a jelöltet állító jelölő szervezetet a választási bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
  • a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond.

  Az E3 jelű formanyomtatvány szolgál a jelölt lemondásának bejelentésére, amelyhez csatolni kell az írásbeli lemondó nyilatkozatot is.