Választási bizottság tagjának megbízatása

Választási bizottságok

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Az európai parlamenti képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek:

 • minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság (SZSZB) működik, az egy szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási bizottság (HVB) látja el;
 • mind a 19 megyében területi választási bizottság (TVB), a fővárosban Fővárosi Választási Bizottság (FVB) működik;
 • országos hatáskörrel és illetékességgel működik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak.

Megbízás a választási bizottságokba

A választási bizottságoknak – a választott tagokon felüli – további egy-egy tagját a listát állító jelölő szervezet bízza meg. A közösen listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak tagokat megbízni a választási bizottságokba. Az SZSZB-be, illetve az egy szavazókörös településen a HVB-be legfeljebb két tag megbízására van lehetőség.

A fentiek szerint megbízott tagot delegálhat:

 • az SZSZB-be (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB-be) – 2 tagot – a listát állító jelölő szervezet,
 • a TVB-be/FVB-be – 1 tagot – a listát állító jelölő szervezet,
 • az NVB-be – 1 tagot – a listát állító jelölő szervezet.

Az SZSZB-t a HVI vezetője - legkésőbb 2019. május 23-án - a póttagok közül a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha az átjelentkező választópolgárok vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt indokolja. Amennyiben a HVI az SZSZB-t legalább öt taggal kiegészítette, haladéktalanul értesíti az ugyanazon SZSZB-be tagot megbízó jelölő szervezetet, hogy 2019. május 24-én 16.00 óráig

 • amennyiben a HVI az SZSZB-t 5-9 taggal egészítette ki, további 2,
 • amennyiben a HVI az SZSZB-t 10-14 taggal egészítette ki, további 4,
 • amennyiben a HVI az SZSZB-t 15-19 taggal egészítette ki, további 6,
 • amennyiben a HVI az SZSZB-t legalább 20 taggal egészítette ki, további 8

tagot bízhat meg.

A megbízás (delegálás) feltételei

Megbízott tag csak olyan személy lehet, aki a választáson jelöltként indulhat, azaz Magyarországon lakóhellyel rendelkezik és a bíróság a választójog gyakorlásából nem zárta ki, illetve az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárát az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági, hatósági döntése alapján hazájában nem zárták ki a választójog gyakorlásából.

Összeférhetetlenség

A választási bizottság megbízott tagja nem lehet:

 • a köztársasági elnök
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 • a jelölt.

A választási bizottság megbízott tagjának a megbízásakor kell írásban nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

A választási bizottság megbízott tagjának nem kell lakcímmel rendelkeznie

 • SZSZB esetén a településen;
 • FVB esetén a fővárosban;
 • TVB esetén a megyében!

 

A megbízott tag bejelentése

Az NVB-be, TVB/FVB-be megbízott tagokat az illetékes választási bizottság elnökénél kell bejelenteni 2019. május 17-én 16.00 óráig. Az SZSZB megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni szintén 2019. május 17-én 16.00 óráig. Ha az átjelentkező vagy mozgóurnát igénylő választópolgárok nagy száma miatt az SZSZB-t a HVI kiegészítette, úgy a további tagok megbízására vonatkozó bejelentési határidő 2019. május 24-én 16.00 órákor jár le.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó jelölő szervezet és képviselője nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét, személyi azonosítóját, valamint annak a választási bizottságnak a megjelölését, ahová a megbízás szól. A felsoroltakon túl célszerű megadni a megbízott személy rövid utas elérhetőségeit is (e-mail és telefonszám), hogy a választási iroda felvehesse vele a kapcsolatot. A megbízásra szolgáló dokumentumot a jelölő szervezet képviselőjének alá kell írnia. A megbízottnak a megbízással egyidejűleg összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, amelyet saját kezű aláírásával kell ellátni.

Az SZSZB tagjának megbízásához használható minta itt érhető el.

Az egy szavazókörös településen a HVB tagjának megbízásához használható minta itt érhető el.

A TVB/FVB tagjának megbízásához használható minta itt érhető el.

Az NVB tagjának megbízásához használható minta itt érhető el.

 

Valamennyi mintadokumentum magában foglalja a megbízott tag által teendő összeférhetetlenségi nyilatkozatot is. A mintadokumentumok használata nem kötelező.

A bejelentés megtételéhez szükséges elérhetőségi adatok itt érhetők el:

A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon és eredetben kell eljuttatni az illetékes választási szervhez. A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja az illetékes választási irodában.

Eskü- vagy fogadalomtétel

A választási bizottság tagjának és póttagjának, így a megbízott tagnak is esküt vagy fogadalmat kell tennie, aminek a bejelentését követő öt napon belül, az SZSZB tagja esetében legkésőbb a szavazást megelőző második napon meg kell történnie. Az SZSZB kiegészítése esetén a megbízott tag legkésőbb a szavazást megelőző napon tesz esküt vagy fogadalmat.

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

 

A választási bizottsági tagok megbízatásának megszűnése

Az NVB, a TVB/FVB és az SZSZB megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásával szűnik meg.

A választási bizottság tagjának megbízatása a fent említetteken túl megszűnik:

 • ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,
 • ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,
 • ha a megbízott tagot megbízó jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító lista kiesik,
 • a megbízatás jelölő szervezet általi visszavonásával,
 • lemondással,
 • a választási bizottság tagjának halálával.

A megbízott tag megbízatása megszűnése esetén az érintett jelölő szervezet – a lista kiesését kivéve – új tagot bízhat meg.