Választási információk vakok és gyengénlátók számára


Főoldal / Időközi választások / Önkormányzati / Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó jogszabályok / 32/1996. (XII.22.) BM rendelet a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről32/1996. (XII.22.) BM rendelet a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről

32/1996. (XII. 22.) BM rendelet

a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásáról szóló, az 1994. évi LXII. törvénnyel és az 1996. évi LXVI. törvénnyel módosított 1990. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 62. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a büntetés-végrehajtási szervezet tekintetében az igazságügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve a Belügyminisztérium Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: kezelő szerv).
Adatgyűjtés
2. § (1) A választójoggal nem rendelkező személyek központi nyilvántartásának (a továbbiakban: nyilvántartás) folyamatos karbantartása érdekében
a) a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezettről, illetve a gondnokság alá helyezés megszüntetéséről a gyámhivatal közvetlenül,
b) a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt álló személyekről a bűntetteseket nyilvántartó szerv közvetlenül,
c) a szabadságvesztés büntetését töltő, valamint a büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt álló polgárokról az illetékes büntetés-végrehajtási intézet adatai alapján a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közvetlenül
köteles adatot szolgáltatni a kezelő szerv részére.
(2) Az adatközlést - változás esetén - a hét első munkanapján
a) a gyámhivatal a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott ADATLAP-on
b) a bűntetteseket nyilvántartó szerv és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a 2. számú mellékletben megadott adatszerkezetben, mágneses adathordozón vagy táv-adatfeldolgozó hálózaton
köteles teljesíteni.
(3) A gyámhivatal az ADATLAP-ot a kezelő szervnek kettős borítékban, tértivevényes küldeményként továbbítja. A belső borítékot bélyegzőlenyomatával látja el oly módon, hogy az esetleges illetéktelen hozzáférés ténye egyértelműen megállapítható legyen.
(4) A kezelő szerv az adatközlés feldolgozása során felismert hibás tételekről, adatokról hibalistát küld az adatközlő szerv részére. A hibalista javításáról a (2) bekezdésben meghatározott időpontban és módon kell gondoskodni.
Adatszolgáltatás
3. § (1) A kezelő szerv az európai parlamenti képviselők, az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a helyi és az országos kisebbségi önkormányzatok tagjainak általános választásához, továbbá az országos népszavazás-kezdeményezést és a népi kezdeményezést aláírók adatainak hitelesítéséhez hivatalból, egyéb esetben írásos kérelem alapján teljesíti az adatszolgáltatást a választási bizottságok, a választási irodák (a továbbiakban: igénybejelentő szerv) részére.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az igénybejelentő szerv nevét, az igényelt adatok felhasználásának célját, jogalapját, a választás helyét, időpontját, illetőleg a (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás esetében a népi kezdeményezésben vagy a népszavazás kezdeményezésében érintett település vagy településrész nevét és a kezdeményezés időpontját.
(3) A kezelő szerv a nyilvántartásból az igénybejelentő szervnek a külön törvényekben meghatározott választásokhoz, népszavazáshoz és népi kezdeményezéshez (a továbbiakban: választás) a választójoggal nem rendelkező személy házassági nevét családi és utónév részenként, születési családi és utónevét, lakóhelyét (ennek hiányában tartózkodási helyét), a választójogból kizárás okát, a kizárás kezdő és várható megszűnési időpontját, továbbá a személyi azonosítóját szolgáltatja.
(4) A kezelő szerv a nyilvántartásból az igénybejelentő szerv részére a népszavazást, népi kezdeményezést aláírók adatainak hitelesítéséhez az illetékességi területén választójoggal nem rendelkező személyek házassági nevének családi és utónév részeit, születési családi és utónevét, lakóhelyét (ennek hiányában tartózkodási helyét), valamint a személyi azonosítóját szolgáltatja.
(5) A hivatalból, illetve igénybejelentés alapján szolgáltatott adatokat az átvevőnek a hitelesítési eljárás, illetőleg a jogorvoslati eljárás befejezését követően meg kell semmisítenie. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a továbbiakban a közokiratra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.
4. § (1) A kezelő szerv a nyilvántartás adatait - az igénybejelentésnek megfelelően, az igénybejelentés megérkezését követő három munkanapon belül - jegyzéken, mágneses adathordozón vagy táv-adatfeldolgozó hálózaton, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervén keresztül vagy közvetlenül továbbítja az igénybejelentő szerv, illetőleg a polgármester részére.
(2) A kezelő szerv a szavazás napját megelőző harmadik napig pótjegyzéken közli a nyilvántartás adataiban az (1) bekezdés szerint teljesített adatátadást követően bekövetkezett változásokat.
(3) A kezelő szerv az (1)-(2) bekezdés szerinti jegyzék postai úton történő kézbesítése esetén a 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.
A nyilvántartás adatainak védelme
5. § (1) A kezelő szerv a nyilvántartásból a 3. §-ban felsorolt igénybejelentő szerveken kívül csak
a) az érintett választópolgár,
b) az Európai Unió tagállamainak az európai parlamenti választás során az adatkezelésre jogosult és illetékes választási szerveinek kérésére, az adatkérő adatkezelési jogosultságának ellenőrzését követően, továbbá
c) a bíróság, valamint
d) a bírósági ülnök - megválasztására irányuló - eljárásban a megválasztó szerv képviselőjének
írásos kérelme alapján teljesíthet adatszolgáltatást.
(2) A kezelő szerv a 2. § (2) bekezdésében meghatározott iratokat visszakereshető módon, elkülönítetten kezeli, és azokat a választójog gyakorlásából való kizárás megszűnését követő 180 nap után - évente egy alkalommal - megsemmisíti. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a továbbiakban a köziratokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.
(3) A kezelő szerv a teljesített adatátadásokról adatszolgáltatási nyilvántartást vezet. Az adatszolgáltatási nyilvántartás tartalmazza az adatátadás idejét, célját, jogalapját és az igénylő megnevezését, valamint - az átadást követő 180 napig - az átadott adatok másodpéldányát. Az átadást követő 180. nap után a másodpéldányokat meg kell semmisíteni. Az adatszolgáltatás tényét az adatszolgáltatási nyilvántartásból 5 év elteltével törölni kell.
Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 14/1995. (IX. 29.) BM rendelet hatályát veszti.
(2)-(3)
1. számú melléklet a 32/1996. (XII. 22.) BM rendelethez

 Feladva: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.
 Nyomtatott nagybetűkkel
 
 
 1450 Pf. 81, tel.: 06 (1) 455-6722
 töltendő ki!
 
 ...........................................................
 hivatali iktatószám
 
 
 
 
 ADATLAP
 
 a választójoggal nem rendelkező személy adatairól
 
 
 
 A KÜLDŐ GYÁMHIVATAL NEVE:
 ...................................................................................................................
 
 
 Személyi azonosító:
 ||||||||||||||||||||||
 
 
 Házassági neve:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Születési családi neve:
 
 
 
 
 
 
 Születési utóneve(i):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A név mezőkre vonatkozó kitöltési útmutató a hátoldalon!
 
 
 Választójogból való kizárás oka:
 ....................................................................................
 
 ||||||||. ||||. ||||
 A kizárást elrendelő bíróság megnevezése:
 ....................................................................................
 A bírósági határozat ügyiratszáma:
 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 A bírósági határozat kelte:
 ||||||||. ||||. ||||
 A határozat jogerőre emelkedésének ideje:
 ||||||||. ||||. ||||
 
 Minden mezőt kötelezően ki kell tölteni!
 Csak az előző adatszolgáltatás óta történt megszűnés esetén töltendő ki!
 
 
 A kizárást megszüntető bíróság megnevezése:
 ....................................................................................
 A bírósági határozat ügyiratszáma:
 |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
 A bírósági határozat kelte:
 ||||||||. ||||. ||||
 A határozat jogerőre emelkedésének ideje:
 ||||||||. ||||. ||||
 
 
 Minden mezőt kötelezően ki kell tölteni!
 
 
 Kelt:
 ||||||||. ||||. ||||
 
 
 P. H.
 
 
 ..................................................
 
 aláírás

1. számú melléklet hátlapja
Kitöltési útmutató
A „Házassági neve” rovatba azt a nevet kell beírni, amelynek viselésére a házas, az elvált, az özvegy családi állapotú érintett a házassági anyakönyv szerint jogosult.
A „Születési családi és utóneve” rovatba azt a nevet kell beírni, amelynek viselésére az érintett nő, illetve férfi a születési anyakönyv szerint jogosult. (Nők esetében előző megnevezése: leánykori név.)
Példa: - a férfi születési neve: Szabó Béla
- a nő születési neve: Varga Mária
A férfiak házassági névviselési formái:
- kizárólag a maga teljes nevét viseli (azaz: a születési nevét viseli továbbra is, pl. Szabó Béla);
- a felesége családi nevéhez hozzákapcsolja saját utónevét (pl. Varga Béla);
- családi nevének első tagját (a továbbiakban: a családi név első tagja alatt az egytagú családi név is értendő) összekapcsolja felesége családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Szabó-Varga Béla);
- családi nevének első tagját összekapcsolja felesége családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Szabó-Varga Béla);
- felesége családi nevének első tagját összekapcsolja saját családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Varga-Szabó Béla);
- felesége családi nevének első tagját összekapcsolja saját családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Varga-Szabó Béla);
- felesége családi nevének második tagját összekapcsolja saját családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Varga-Szabó);
- felesége családi nevének második tagját összekapcsolja saját családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Varga-Szabó);
A nők házassági névviselési formái:
- kizárólag a maga teljes nevét viseli (azaz: a születési nevét viseli továbbra is, pl. Varga Mária);
- a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással (pl. Szabó Béláné);
- a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amelyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja (pl. Szabó Béláné Varga Mária);
- a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja (pl. Szabóné Varga Mária);
- a férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét (pl. Szabó Mária);
- családi nevének első tagját (a továbbiakban: a családi név első tagja alatt az egytagú családi név is értendő) összekapcsolja férje családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Varga-Szabó Mária);
- családi nevének első tagját összekapcsolja férje családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Varga-Szabó Mária);
- családi nevének második tagját összekapcsolja férje családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Varga-Szabó Mária);
- családi nevének második tagját összekapcsolja férje családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Varga-Szabó Mária);
- férje családi nevének első tagját összekapcsolja saját családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Szabó-Varga Mária);
- férje családi nevének első tagját összekapcsolja saját családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Szabó-Varga Mária);
- férje családi nevének második tagját összekapcsolja saját családi nevének első tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Szabó-Varga Mária);
- férje családi nevének második tagját összekapcsolja saját családi nevének második tagjával; és ehhez hozzáfűzi saját utónevét (pl. Szabó-Varga Mária).
2. számú melléklet a 32/1996. (XII. 22.) BM rendelethez
Mágneses adathordozón szolgáltatott adatok

 FÁJL név: NExxxx
 INPUT rekordszerkezet
 
 
 
 
 
 ssz.
 mező neve
 típusa
 hossza
 megjegyzés
 1.
 Személyi azonosító
 N
 11
 
 2.
 Házassági neve (családi név rész)
 A
 50
 
 3.
 Házassági neve (utónév része)
 A
 20
 
 4.
 Házassági neve (utónév része)
 A
 20
 
 5.
 Születési családi neve
 A
 50
 
 6.
 Születési első utóneve
 A
 20
 
 7.
 Születési második utóneve
 A
 20
 
 
 
 
 
 1=Gondnokság alatt áll (CS)
 8.
 Választójogból kizárás oka
 N
 1
 2=Közügyektől eltiltva (KE)
 
 
 
 
 3=Szabadságvesztés (BV)
 
 
 
 
 4=Intézeti gyógykezelés (GY)
 9.
 Választójogból kizárás kezdete
 N
 8
 EEEEHHNN
 10.
 Választójogból kizárás megszűnésének ideje
 N
 8
 EEEEHHNN
 11.
 Az okot elrendelő bíróság megnevezése
 A
 67
 
 12.
 A határozat ügyiratszáma
 A
 22
 
 13.
 A határozat kelte
 N
 8
 EEEEHHNN
 14.
 A határozat jogerőre emelkedésének ideje
 N
 8
 EEEEHHNN
 15.
 A szabadulás dátuma vagy az eltiltás megszűnésének ideje
 N
 8
 EEEEHHNN
 16.
 A küldő szerv(ezet) azonosítója
 A
 5
 AAAAA=BM Adatfeldolgozó H.
 
 
 
 
 BBBBB=Büntetés-végrehajtás OP.
 17.
 Technikai mező
 N
 2
 99=rekord törlése

 
 

 


Vissza a főoldalra