9/2019. NVB határozat - a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
9/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában – 7 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Csizi Péter lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) közös pártlistájának 132. sorszám alatti helyén szereplő Hollik István részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. január 24-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] A Hirt Ferenc 2018. december 6-ai elhalálozása miatt megüresedett képviselői mandátumot a Nemzeti Választási Bizottság a 8/2019. számú határozatával 2019. január 15-én a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös pártlistájának soron következő, 87. helyén szereplő Csizi Péter részére kiadta.

[2] Csizi Péter 2019. január 11-én írásos nyilatkozatot juttatott el a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben arról adott tájékoztatást, hogy a Fidesz-KDNP közös listáról mandátumot szerezni nem kíván, az országos listás mandátumát nem kívánja átvenni.

[3] A Nemzeti Választási Bizottság utal a 2018. április 24-i ülésén hozott 203. számú jegyzőkönyvi döntésében foglaltakra, amelyben megállapította, hogy a képviselőjelöltek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 137. §-a és a Nemzeti Választási Bizottságnak a szavazás megkezdésnek időpontja tárgyában hozott 4/2018. számú iránymutatása (a továbbiakban: Iránymutatás) alapján a magyarországi szavazást megelőző napon – a 2018. évi országgyűlési képviselők választási eljárásában 2018. április 7-én – 11.00 óráig mondhatnak le jelöltségükről joghatályosan. A listán mandátumot szerző jelöltek az országos listás eredmény jogerőre emelkedésével válnak országgyűlési képviselővé. Ezért a megszerzett képviselői mandátumról a listás eredmény jogerőre emelkedését követően lehet lemondani. Fentiek alapján a Bizottság álláspontja szerint a képviselőjelölteknek a választás eredményének jogerőre emelkedése előtt tett lemondó nyilatkozata a mandátumszerzés felfüggesztő feltétele mellett volt értelmezhető, mely a választási eredmény jogerőre emelkedésével hatályosul. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontját a Kúria Kvk.I.37.552/2018/9. számú végzésével megerősítette.

[4] A Bizottság fentiek következtében a mandátumszerzést megállapító döntés jogerőre emelkedését követően tudta figyelembe venni a lemondást és annak alapján a mandátumot kiadni (968-971/2018. NVB határozatok).

[5] A Bizottság fenti gyakorlatát a Ve.-nek a 2018. év XXXVI. törvénnyel történt módosítása kodifikálta, amennyiben a 137. §-ban egyértelművé tette, hogy a jelölésről a szavazást legkorábban kezdő amerikai kontinensen létesített külképviseleten történő szavazás kezdő időpontjáig lehet írásban lemondani, az azt követő lemondás joghatás kiváltására nem alkalmas, a jelöltre leadott szavaztok érvényes szavazatnak minősülnek. Továbbá egy új 297/A. §-ban rögzítésre került az is, hogy „[a] szavazás napját követően a mandátum Országgyűlés általi igazolásáig a megválasztott képviselő a Nemzeti Választási Bizottsághoz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le.”

[6] Sem a Ve., sem az iránymutatás nem tartalmaz azonban olyan speciális rendelkezést, amely a választás eredményének jogerőre emelkedését követően a listás jelöltek visszalépésének lehetőségét rögzítené. Ennek következtében Csizi Péternek a mandátum át nem vételére vonatkozó nyilatkozata csak a bizottsági határozat jogerőre emelkedésekor vált értelmezhetővé.

[7] A fentiek alapján Csizi Péter írásban benyújtott lemondó nyilatkozata a mandátum kiadására vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napján, január 18-án 16 órakor hatályosult, ezzel a képviselői megbízatása megszűnt.

[8] Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.

[9] A Ve. 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[10] A közös pártlistát állító jelölő szervezetek, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt a Ve.-ben meghatározott határidőben - 2019. január 16-án kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz eljuttatott nyilatkozatukban - a lemondott képviselő helyére a közös pártlista 132. sorszám alatti helyén szereplő Hollik Istvánt jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. A jelölésre vonatkozó nyilatkozatot a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség nevében – az együttes képviseleti joggal rendelkező – Kubatov Gábor és Tóth Józsefné, a Kereszténydemokrata Néppárt nevében – az önálló képviseleti joggal bíró – dr. Semjén Zsolt tette meg.

[11] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetségnek és a Kereszténydemokrata Néppártnak a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett képviselői mandátumot a közös pártlista 132. sorszámú jelöltje, Hollik István részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12] A határozat a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, a Ve. 137. §-án, 207/A. §-án, 297/A. §-án, valamint az NVB 203. számú jegyzőkönyvi döntésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. január 21.                                                                

                                                                                                            

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke