8/2019. NVB határozat - a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
8/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a megüresedett országgyűlési képviselői mandátum betöltése tárgyában – 7 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Hirt Ferenc halála miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay 28.) és a Kereszténydemokrata Néppárt (1141 Budapest, Bazsarózsa utca 69.) közös pártlistájának 87. sorszám alatti helyén szereplő Csizi Péter részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. január 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1]    Hirt Ferenc az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által állított közös pártlista 68. sorszám alatti helyén szerzett mandátumot.

[2]    Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2018. december 14-én kelt levelében arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy Hirt Ferenc országgyűlési képviselő 2018. december 6-án elhunyt.

[3]    Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik halálával.

[4]    Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.

[5]    A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

[6]    A közös pártlistát állító jelölő szervezetek, a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt a Ve.-ben meghatározott határidőn belül – 2019. január 5-ig – nem jelentettek be mandátumot szerző jelöltet. Ennek következtében a Nemzeti Választási Bizottságnak a mandátumot az országos listán soron következő jelöltnek kell kiadni. A FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt által állított közös pártlista soron következő jelöltje a lista 87. helyén szereplő Csizi Péter.

[7]    Csizi Péter 2019. január 11-én írásos nyilatkozatot juttatott el a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben arról tájékoztat, hogy a Fidesz-KDNP közös listáról mandátumot szerezni nem kíván, az országos listás mandátumát nem kívánja átvenni.

[8]    A Nemzeti Választási Bizottság utal a 2018. április 24-i ülésén hozott 203. számú jegyzőkönyvi döntésében foglaltakra, amelyben megállapította, hogy a képviselőjelöltek a Ve. 137. §-a és a Nemzeti Választási Bizottságnak a szavazás megkezdésnek időpontja tárgyában hozott 4/2018. számú iránymutatása (a továbbiakban: Iránymutatás) alapján a magyarországi szavazást megelőző napon – a 2018. évi országgyűlési képviselők választási eljárásában 2018. április 7-én – 11.00 óráig mondhatnak le jelöltségükről joghatályosan. A listán mandátumot szerző jelöltek az országos listás eredmény jogerőre emelkedésével válnak országgyűlési képviselővé. Ezért a megszerzett képviselői mandátumról a listás eredmény jogerőre emelkedését követően lehet lemondani. Fentiek alapján a Bizottság álláspontja szerint a képviselőjelölteknek a választás eredményének jogerőre emelkedése előtt tett lemondó nyilatkozata a mandátumszerzés felfüggesztő feltétele mellett volt értelmezhető, mely a választási eredmény jogerőre emelkedésével hatályosul. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontját a Kúria Kvk.I.37.552/2018/9. számú végzésével megerősítette.

[9]    A Bizottság fentiek következtében a mandátumszerzést megállapító döntés jogerőre emelkedését követően tudta figyelembe venni a lemondást és annak alapján a mandátumot kiadni (968-971/2018. NVB határozatok).

[10] A Bizottság fenti gyakorlatát a Ve.-nek a 2018. év XXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) történt módosítása kodifikálta, amennyiben a 137. §-ban egyértelművé tette, hogy a jelölésről a szavazást legkorábban kezdő amerikai kontinensen létesített külképviseleten történő szavazás kezdő időpontjáig lehet írásban lemondani, az azt követő lemondás joghatás kiváltására nem alkalmas, a jelöltre leadott szavaztok érvényes szavazatnak minősülnek. Továbbá egy új 297/A. §-ban rögzítésre került az is, hogy „[a] szavazás napját követően a mandátum Országgyűlés általi igazolásáig a megválasztott képviselő a Nemzeti Választási Bizottsághoz intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le.”

[11] Sem a Ve., sem az iránymutatás nem tartalmaz azonban speciális rendelkezést a választás eredményének jogerőre emelkedését követően a listás jelöltek visszalépésének lehetőségéről. Ennek következtében Csizi Péternek a mandátum át nem vételére vonatkozó nyilatkozata csak akkor értelmezhető, amennyiben a listáról képviselői mandátumot szerez és az ezt megállapító választási bizottsági határozat jogerőre emelkedik. A benyújtott lemondó nyilatkozat a mandátum kiadására vonatkozó határozat jogerőre emelkedésének napján hatályosul, és e naptól nyílik meg a jelölő szervezetek joga a mandátumot szerző új képviselő személyének bejelentésére.

[12] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Hirt Ferenc halála miatt megüresedett képviselői mandátumot a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös pártlistájának 87. helyén szereplő Csizi Péter részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13] A határozat az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés b) pontján, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén, a Ve. 137. §-án, 207/A. §-án, 297/A. §-án, valamint az NVB 203. számú jegyzőkönyvi döntésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. január 15.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke