1028/2018. NVB határozat - Döbrei István magánszemély által benyújtott, az orosz nemzetiség honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

1028/2018. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság Döbrei István magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott, az orosz nemzetiség honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában – 11 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az

 

„Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.”

 

honos népcsoporttá nyilvánítás iránti kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma legalább ezer.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. szeptember 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[Az aláírások ellenőrzésének megállapításáról való rendelkezés]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság 2018. február 16-án hozott 115/2018. számú határozatával hitelesítette Szervező 2018. február 1-jén benyújtott „Alulírott magyar állampolgárok aláírásunkkal bizonyságot teszünk arról, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelünk, és a (2) bekezdés alapján úgy nyilatkozunk, hogy a magyarországi orosz kisebbséghez tartozunk. A Nektv. 148. § (3) bekezdése alapján kezdeményezzük, és kérjük a Tisztelt Országgyűléstől az orosz nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását, és ennek megfelelően indítványozzuk, hogy a Nektv. 1. sz. mellékletében megnevezett nemzetiségek felsorolását az orosz nemzetiséggel egészítse ki.” honos népcsoporttá nyilvánítása iránti kezdeményezését.
 2. A Bizottság határozata jogorvoslat hiányában 2018. március 5-én 16.00 órakor jogerőre emelkedett. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 148. § (3) bekezdése alapján a honos népcsoporttá nyilvánítás iránti kezdeményezésekre a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Nsztv.) az országos népszavazási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a (4)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
 3. A Nektv. fentiekben hivatkozott rendelkezése alapján alkalmazandó, az Nsztv. 18. § (1) és (4) bekezdéseire figyelemmel, a kezdeményezést támogató aláírások gyűjtése az aláírásgyűjtő íveknek a 2018. május 18-ai átadását követően kezdődött meg és arra Szervezőnek az Nsztv. 19. (1) bekezdése alapján 120 nap állt rendelkezésére. Szervező a 2018. szeptember 15-i határidő előtt, 2018. augusztus 27-én nyújtotta be ellenőrzés céljából az összegyűjtött aláírásokat tartalmazó íveket.
 4. Az Nsztv. 21. § (1) bekezdése szerint az aláírások ellenőrzése a Nemzeti Választási Iroda feladata.
 5. A Nektv. 148. § (3) bekezdése szerint, ha a törvény 1. mellékletében felsoroltakon kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a feltételeknek, legalább ezer, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását.
 6. Az Nsztv. 21. § (3) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzése során azt kellett vizsgálnia, hogy teljesülnek-e az Nsztv. 15. §-ában foglalt követelmények, azonosítani kellett a választópolgárokat, és ellenőriznie kellett, hogy a kezdeményezést támogatók megfelelnek-e a Nektv. 148. § (3) bekezdésében előírt kritériumnak. Az Nsztv. 21. § (5) bekezdése alapján az ellenőrzést addig kellett folytatni, amíg bizonyossá nem vált, hogy érvényes aláírások száma az ezret eléri, vagy ezer alatt marad.
 7. A Nemzeti Választási Irodának az Nsztv. 21. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a 2018. augusztus 27-én benyújtott és ellenőrzött aláírásgyűjtő íveken szereplő érvényes aláírások száma, figyelembe véve a kezdeményezés hitelesítésre történő benyújtását támogató választópolgárok számát is, 1065.
 8. A Nektv. 148. § (5) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását a törvényi feltételek fennállásáról.
 9. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalása 2018. június 1-jén érkezett meg a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 10. Mivel az orosz nemzetiség honos népcsoporttá nyilvánítására vonatkozó kezdeményezés teljesíti a Nektv. 148. § (3) bekezdésében foglalt feltételt, az Nsztv. 23. § (1)-(2) bekezdései alapján a Bizottság elnöke jelen határozat jogerőre emelkedését követő munkanapon az ellenőrzés eredményéről és a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalásáról tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

II.

[A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések]

 1. A Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 24. § (4) bekezdése értelmében felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy jelen határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap elteltével a benyújtott aláírásgyűjtő íveket, valamint az ellenőrzés során keletkezett technikai nyilvántartást semmisítse meg.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Nektv. 148. §-án, az Nsztv. 18. § (1) és (4) bekezdésein, a 19. § (1) bekezdésén, a 21. §-án, a 22. § (3) bekezdésén, a 23. § (1)-(2) bekezdésein, a 24. § (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 1. §-án, a 28. § (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 222-225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. szeptember 11.

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke