Jelölt, lista állítása az európai parlamenti választáson

Az Európai Parlament tagjainak választásán listát kizárólag pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát állíthat, ugyanazon párt azonban csak egy önálló vagy egy közös lista állításában vehet részt.

 • Ajánlás

  A listaállítás feltétele 20 000 választópolgár aláírásával hitelesített ajánlás.

  Az ajánlóívek igénylése

  Az ajánlóívek átvétele

  Az ajánlások gyűjtése

   

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett párt igényelheti. Az igény bejelentésére az A3 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Az ajánlóívek átvétele

  A Nemzeti Választási Iroda legkorábban a szavazást megelőző 48. napon adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet a párt képviselőjének.

  A párt az átvett ajánlóívek mellé – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabbakat igényelhet, újabb A3-as nyomtatvány benyújtásával.

  Az ajánlóíven a Nemzeti Választási Iroda feltünteti a párt – közös lista esetén a közös listát állító valamennyi párt – nevét. A választási iroda sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal látja el az ajánlóíveket.

  Az ajánlóív átadásáról a Nemzeti Választási Iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

  Az ajánlások gyűjtése

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának, magyarországi lakcímének és anyja nevének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében adatai más által is rávezethetők az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

  A választópolgár több listát is ajánlhat, azonban egy listát csak egy ajánlással támogathat.

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében.

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását is.
   

 • A lista állításának szabályai

  Listát az a párt állíthat, amely legalább 20 000 választópolgár ajánlását összegyűjtötte.

  Egy párt csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt.

  A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a listán megszerezhető mandátumok száma, azaz legfeljebb 63.

  A listán a jelöltek a párt által meghatározott sorrendben szerepelnek, mely sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható. Ugyanazon jelölt csak egy párt listáján szerepelhet.

  A lista bejelentése

  Az ajánlóívek visszaszolgáltatása

  Az ajánlások ellenőrzése

  A lista nyilvántartásba vétele

  Lista, jelölt kiesése

   

   A lista bejelentése

  A listát – az ajánlóívek átadásával együtt – legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni.

  A lista bejelentésére az L4 jelű formanyomtatvány szolgál.

  A lista jelöltjeinek adatait az L5 jelű formanyomtatványon kell megadni.

  Minden jelölthöz csatolni kell egy általa aláírt nyilatkozatot a jelölés elfogadásáról. Ha a jelölt magyar állampolgár, a nyilatkozatot az SZ2, ha európai uniós, de nem magyar állampolgár, az SZ3 nyomtatványon kell megtenni.

  Amennyiben a listán szereplő jelölt több utónévvel rendelkezik, az SZ2 vagy SZ3 nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést.

  A jelöltek arcfényképét – ha a jelölt hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez– JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni.

  Az ajánlóívek visszaszolgáltatása

  A lista ajánlása érdekében kikért összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni a szavazást megelőző 34. napon 16.00 óráig a Nemzeti Választási Irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb a szavazást megelőző 33. napon 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni.

  E kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság önálló lista esetén az azt állító pártot, közös lista esetén a lista állításában részt vevő valamennyi pártot egyetemlegesen terheli.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a Nemzeti Választási Iroda 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a párt képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg

  • az érvényes ajánlások száma eléri a 20 000-t, vagy
  • bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma semmiképpen sem érheti el a 20 000-t.

  Az ajánlással és az ajánlások ellenőrzésével kapcsolatban az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról szóló 1/2014. NVB iránymutatás és az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás tartalmaz további információkat.

  A lista nyilvántartásba vétele

  A listát a Nemzeti Választási Bizottság– legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  Ha a Nemzeti Választási Bizottság a lista nyilvántartásba vételét az ajánlások elégtelen száma miatt elutasítja, a párt – a szavazást megelőző 34. napig – pótlólag újabb aláírásgyűjtő íveket igényelhet, újabb A3-as nyomtatvány benyújtásával. A pótlólag összegyűjtött és határidőben leadott ajánlásokat hozzá kell számítani a korábban már leadott ajánlásokhoz.

  A Nemzeti Választási Bizottság elutasítja annak a jelöltnek a nyilvántartásba vételét, illetve törli a jelöltek közül,

  • akit az Európai Unió más tagállamában jelöltként nyilvántartásba vettek,
  • aki állampolgársága szerinti tagállam illetékes hatósága szerint nem rendelkezik választójoggal.
    

  Lista, jelölt kiesése

  A nyilvántartásba vett lista kiesik, ha

  • a párt a listát – a szavazást megelőző 34. napig – visszavonja,
  • a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik,
  • a választási bizottság a pártot törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.

  A listán állított jelölt kiesik, ha

  • elhunyt,
  • a választójoga megszűnt,
  • a jelöltet állító pártot a Nemzeti Választási Bizottság törli a jelölő szervezetek nyilvántartásából,
  • a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond.

  Az L6 jelű formanyomtatvány szolgál a jelöltnek a jelölésről való lemondó nyilatkozata közlésére, amihez csatolni kell a jelölt lemondó nyilatkozatát.

  Ha a jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.