Jelölt, lista állítása az európai parlamenti választáson

Az Európai Parlament tagjainak választásán listát kizárólag pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát állíthat, ugyanazon párt azonban csak egy önálló vagy egy közös lista állításában vehet részt.

 • Ajánlás

  Ajánlás

  A listaállítás feltétele 20 000 választópolgár aláírásával hitelesített ajánlás. 

   

  Az ajánlóívek igénylése

  Ajánlóívet a választás kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képviseletére jogosult személy útján – igényelheti. Az igény bejelentésére az A3 jelű formanyomtatvány szolgál. A 2018. december 28-án hatályba lépett jogszabályváltozás alapján bővült a választójogosultak köre, mert a 2019. évi választáson már az a magyar állampolgár is választó, vagyis lista ajánlására és szavazásra is jogosult, aki Magyarországon él, de nem rendelkezik lakcímmel vagy az Európai Unión kívüli lakóhellyel rendelkezik. Éppen ezért külön ajánlóív szolgál a magyarországi lakcímmel és személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok által adott ajánlások gyűjtésére, illetve a magyarországi lakcímmel vagy személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok által adott ajánlásokra.

   

  Az ajánlóívek átvétele

  A Nemzeti Választási Iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. április 6-án (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át a korábbiakban benyújtott igényléseknek megfelelő mennyiségű ajánlóívet.

  Az ajánlóívek átvételére a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet nevében az alábbi személyek jogosultak:

  1. civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerinti törvényes képviselő,
  2. a törvényes képviselő által a párt bejelentésre szolgáló P2-es nyomtatványon a jelölő szervezet nevében való nyilatkozattételre felhatalmazott személy,
  3. az 1-2. pontban megjelölt személyek által adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy,
  4. az ajánlóív igénylésére szolgáló A3-as nyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy.

   

  A jelölő szervezet az átvett ajánlóívek mellé 2019. április 23-án 16.00 óráig – pótlólag újabbakat igényelhet, újabb A3-as nyomtatvány benyújtásával.

  Az ajánlóíven a Nemzeti Választási Iroda feltünteti a jelölő szervezet – közös lista esetén a közös listát állító valamennyi jelölő szervezet – nevét és egyedi azonosítóval látja el az ajánlóíveket.

  Az ajánlóív átadásáról a Nemzeti Választási Iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!

   

  Az ajánlások gyűjtése

  A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le. A magyarországi lakcímmel és személyi azonosítóval rendelkező választópolgároknak az ajánlás során nevüket, személyi azonosítójukat és magyarországi lakcímüket kell megadniuk és az ajánlóívet saját kezű aláírásukkal kell ellátni. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az ajánlóíven a nevüket, a személyazonosságukat igazoló, magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványuk, vagy útlevelük, vagy vezetői engedélyük számát, valamint a születési idejüket adják meg és esetükben is szükséges az ajánlóív saját kezű aláírása. A választópolgár jelenlétében adatai más által is rávezethetők az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel.

   

  A választópolgár több listát is ajánlhat, azonban egy listát csak egy ajánlással támogathat.

   

  Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

  • az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánló munkahelyén munkaidejében,
  • az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  • tömegközlekedési eszközön,
  • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
  • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

   

  Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

   

  Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

   

  Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját - ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát - és aláírását is. Fontos, hogy a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, hogy a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozhatja.

 • A lista állításának szabályai

  A lista állításának szabályai

   

  Listát az a párt állíthat, amely legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlását összegyűjtötte.

  Egy párt csak egy – önálló vagy közös – lista állításában vehet részt.

  A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a listán megszerezhető mandátumok száma, azaz legfeljebb 63.

  A listán a jelöltek a párt által meghatározott sorrendben szerepelnek, mely sorrend a lista bejelentése után már nem módosítható. Ugyanazon jelölt csak egy párt listáján szerepelhet.

   

   A lista bejelentése

  A listát – az ajánlóívek átadásával együtt – legkésőbb 2019. április 23-án 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál (cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) .

   

  A lista bejelentésére és a listán szereplő jelöltek adatainak megadására az L3 jelű formanyomtatvány szolgál.

  Minden jelölthöz csatolni kell egy általa aláírt nyilatkozatot a jelölés elfogadásáról. Ha a jelölt magyar állampolgár, a nyilatkozatot az SZ2, ha európai uniós, de nem magyar állampolgár, az SZ3 nyomtatványon kell megtenni.

  Amennyiben a listán szereplő jelölt több utónévvel rendelkezik, az SZ2 vagSZ3  nyomtatványon kérheti, hogy a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza. A jelölt kérheti továbbá, hogy a szavazólap és a választások hivatalos honlapja ne tartalmazza a nevének részét képező „dr.” megjelölést.

   

  A jelöltek arcfényképét – ha a jelölt hozzájárul fényképének a választások hivatalos honlapján történő közzétételéhez– JPEG kiterjesztésű, 240X340 pixel felbontású, álló formátumú fájlban kell mellékelni.

   

  Az ajánlóívek visszaszolgáltatása

  A lista ajánlása érdekében kikért összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. április 23-án 16.00 óráig a Nemzeti Választási Irodának. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2019. április 24-én 16.00 óráig kell visszaszolgáltatni. Ajánlást nem tartalmazó ún. üres ajánlóív az, amely semmilyen adatot nem tartalmaz. Nem tekinthető üres ívnek az az ajánlóív, amelyen a beírt adatot áthúzták, kisatírozták, korrektorral vagy egyéb módon olvashatatlanná tették.

   

  Az ívek visszaszolgáltatására vonatkozó kötelezettség elmulasztása esetén a Nemzeti Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden határidőben be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A választási bizottság által kiszabott bírság önálló lista esetén az azt állító jelölő szervezetet, közös lista esetén a lista állításában részt vevő valamennyi jelölő szervezetet egyetemlegesen terheli.

  A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelölő szervezeten kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

   

  Az ajánlások ellenőrzése

  A leadott ajánlásokat a Nemzeti Választási Iroda a lista bejelentésétől számított 3 napon belül ellenőrzi.

  Az ellenőrzés során a jelölő szervezet képviselője jelen lehet, az ellenőrzés folyamatát azonban nem zavarhatja. Ezen túl amennyiben a jelölő szervezet kéri, a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatást ad az ellenőrzés eredményéről.

  Az ajánlások ellenőrzését csak addig kell folytatni, amíg

  • az érvényes ajánlások száma eléri a 20 000-t, vagy

  • bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma semmiképpen sem érheti el a 20 000-t.

  Az ajánlással és az ajánlások ellenőrzésével kapcsolatban az ajánlóívekről és az ajánlás folyamatáról szóló 1/2014. NVB iránymutatás és az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. NVB iránymutatás tartalmaz további információkat.

   

  A lista nyilvántartásba vétele

  A jogszabályi feltételeknek megfelelő listát a Nemzeti Választási Bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.

  A Nemzeti Választási Bizottság elutasítja annak a jelöltnek a nyilvántartásba vételét, illetve törli a jelöltek közül,

  • akit az Európai Unió más tagállamában jelöltként nyilvántartásba vettek,

  • aki állampolgársága szerinti tagállam illetékes hatósága szerint nem rendelkezik választójoggal.
    

  Lista, jelölt kiesése

  A nyilvántartásba vett lista kiesik, ha

  • a jelölő szervezet a listát 2019. április 23-án 16.00 óráig visszavonja,

  • a szavazás megkezdése előtt a listán szereplő valamennyi jelölt kiesik,

  • a választási bizottság a jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.

   

  A listán állított jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt

  • a központi névjegyzékből törlésre kerül,

  • a választhatóság jogát elveszíti,

  • a jelölő szervezetét törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.

   

  Kiesik tovább a jelölt, ha a szavazást legkorábban kezdő amerikai kontinensen létesített külképviseleten történő szavazás kezdő időpontjáig, azaz – Magyarország külképviseleteinek jelenlegi elhelyezkedésére tekintettel – a szavazást megelőző nap közép-európai idő szerint 11 óráig a jelölésről írásban lemond.

   

  Az L4 jelű formanyomtatvány szolgál a jelöltnek a jelölésről való lemondó nyilatkozata közlésére. A lemondó nyilatkozatot a Nemzeti Választási Irodához kell eljuttatni, személyesen vagy meghatalmazott által. A lemondás a nyilatkozatnak a Nemzeti Választási Iroda általi átvételével hatályosul, feltéve, hogy a benyújtás a fentiekben jelzett határidőig megtörtént. A lemondással kapcsolatos jogértelmezést 4/2018. NVB iránymutatás tartalmaz.

   

  Ha a jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.