Jelölő szervezet bejelentése az európai parlamenti választáson

Az Európai Parlament tagjainak választásán azok a Magyarországon bejegyzett pártok állíthatnak listát, amelyek a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepeltek.

A választáson indulni szándékozó pártot a Nemzeti Választási Bizottságnál kell bejelenteni.

A közös listát állító pártoknak külön-külön kell jelölő szervezetként nyilvántartásba vetetni magukat.

A párt bejelentésére a P2 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre. A későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni.

A pártot a képviseletére jogosult személy jelentheti be, vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a párt képviselője. E személynek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) kell tehát saját kezű aláírásával ellátnia a P2 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a választási irodában, meghatalmazás nem szükséges.

 • A jelölő szervezet hivatalos neve, rövidített neve

  A P2 jelű formanyomtatványon fel kell tüntetni a párt nevét, amely minden esetben a párt civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő neve.

  A formanyomtatványon megadható a párt internetre és szavazólapra kerülő rövidített neve is, amely a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő név, ennek hiányában a bejelentéskor megjelölt egyéb rövidített név lehet.

  Az internetes tájékoztatás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír a párt rövidített neve, így mindenképp ajánlott ezen rovat kitöltése, még akkor is, ha a párt a szavazólapon azt nem akarja feltüntetni.

  Fontos megállapításokat tartalmaz a jelölő szervezetek névváltozásával összefüggésben a 4/2014. NVB iránymutatás is. Az iránymutatás alapján, amennyiben a jelölő szervezet hivatalos neve annak nyilvántartásba vételét követően változik meg, új nevét csak abban az esetben használhatja a választási eljárásban, ha kérelmezi nyilvántartásba vett adatai módosítását. Ebben az esetben azonban a szervezet korábbi nevét, illetve új nevét tartalmazó aláírásgyűjtő íveken gyűjtött ajánlások nem számíthatók egybe. Amennyiben valamely jelöltet a szervezet korábbi nevén vettek nyilvántartásba, majd a szervezet névváltozása okán másik választókerületben ugyanazon szervezet jelöltje már a szervezet új megnevezése szerinti jelöltként került nyilvántartásba vételre, úgy a névváltozás az előbbi jelölt kiesését eredményezi, mivel ugyanazon szervezet nem szerepelhet többféle néven a választási eljárásban.

  A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen, minden jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül feltüntetésre.

 • A jelölő szervezet emblémája

  A párt a P2 jelű formanyomtatványhoz csatolhatja az emblémáját is, amelyet legalább 472x236, 300 dpi felbontású, TIFF, JPG, PNG formátumú fájlban kell mellékelni a bejelentéshez. Az embléma az interneten színes, a szavazólapon szürkeárnyalatos formában jelenik meg.

  Az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható.

  Emellett az egyes települések címerének, jelképének használata során be kell tartani a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait.

 • Meghatalmazott bejelentése

  A P2 jelű formanyomtatványt kizárólag a párt bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselője írhatja alá.

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a P2 jelű formanyomtatványon általános, országos illetékességű, a párttal kapcsolatos bármely nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg.

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P2 jelű formanyomtatványon megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat jelenthet be a szervezetet nyilvántartásba vevő választási bizottságnál. E meghatalmazottak jogosultsága korlátozható egyes eljárási cselekményekre (ajánlóív igénylése, lista bejelentése, megbízott bizottsági tag bejelentése) vagy területileg (megyére, településre).

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek szerint bejelentett meghatalmazottak adatait a választások informatikai rendszerébe rögzíti a választási iroda, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szerveknél.

  Az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek.

  E meghatalmazás kötelező tartalmi elemei

  - a meghatalmazó és a meghatalmazott neve,

  - a meghatalmazott lakcíme (irányítószám, település+kerület, közterület neve, jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó),

  - a meghatalmazott által megteendő jognyilatkozat megnevezése (ajánlóív igénylése, lista bejelentése, megbízott bizottsági tag bejelentése),

  - a meghatalmazás terjedelme, vagyis az úgynevezett illetékességi terület, melyen a meghatalmazott az adott jognyilatkozat megtételére jogosult (országos, megye, település).

 • A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

  A párt nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon dönt.

  A Nemzeti Választási Iroda a bejelentett és nyilvántartásba vett pártokról közhiteles, elektronikus nyilvántartást vezet, melyet a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján folyamatosan frissít. Ha egy pártot törölnek a civil szervezetek nyilvántartásából, a Nemzeti Választási Bizottság is törli a pártot a jelölő szervezetek nyilvántartásából.