Jelölő szervezet bejelentése az európai parlamenti választáson

Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek választása arányos rendszerben, listás szavazással történik, amely során a választópolgárok egy listára szavazhatnak. Listát azok a Magyarországon bejegyzett pártok állíthatnak, amelyek a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepelnek. A választáson listát állítani szándékozó pártot a Nemzeti Választási Bizottságnál kell bejelenteni. A közös listát állító pártoknak külön-külön kell jelölő szervezetként nyilvántartásba vetetni magukat. A párt jelölő szervezetként történő bejelentésére a P2 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre. A későbbiekben az adatváltozásokat szintén ezen a nyomtatványon kell bejelenteni. A pártot a képviseletére jogosult személy jelentheti be. E személynek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) kell tehát saját kezű aláírásával ellátnia a P2 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a Nemzeti Választási Irodában, meghatalmazás nem szükséges.

 • A jelölő szervezet hivatalos neve, rövidített neve

  P2 jelű formanyomtatványon fel kell tüntetni a párt nevét, amelynek minden esetben meg kell egyeznie a párt civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nevével. A formanyomtatványon rögzíteni szükséges a párt internetre, illetve szavazólapra kerülő rövidített nevét is, amely elsődlegesen a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével. A bírósági nyilvántartásba bejegyzett rövidített név hiányában a bejelentéskor olyan rövidített név adható meg, amely nyelvtani kapcsolatban áll a párt hivatalos nevével (pl. rövidítése, vagy abból képzett mozaikszó), vagy logikai kapcsolatot mutat a párt tevékenységével. Fontos változás a korábbi választásokon alkalmazott szabályokhoz képest, hogy a rövidített név csak akkor lesz megjeleníthető a szavazólapon, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a P2 jelű formanyomtatványon kéri (az erre irányuló figyelmeztetés szerepel a formanyomtatványon). A határidő ebben az esetben is jogvesztő, vagyis elmulasztása esetén a bejelentést követően kért rövidített név már kizárólag a tájékoztató felületen kerül megjelenítésre, a szavazólapon nem. Szintén változás a korábbiakhoz képest, hogy a jelölő szervezet nevét valamennyi ajánlóíven és szavazólapon ugyanazon formában kell feltüntetni, függetlenül a jelölő szervezet nevének megváltozásától. Ez a szabály azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a jelölő szervezet neve pl. az ajánlásgyűjtés megkezdését követően módosul, az ívek első alkalommal való kiadását követően igényelt ajánlóíveken és a szavazólapon sem fog megjelenni a megváltozott neve. A szervezetek közötti esélyegyenlőséget biztosító szabály, hogy a szavazólapon egységesen, minden jelölő szervezet neve nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűméretben kerül feltüntetésre.

 • A jelölő szervezet emblémája

  A párt a P2 jelű formanyomtatványhoz csatolhatja az emblémáját (jelképét) is, amelyet legalább 472x236, 300 dpi felbontású, TIFF, JPG vagy PNG formátumú fájlban kell mellékelni a bejelentéshez. Az embléma az interneten színes, a szavazólapon szürkeárnyalatos formában jelenik meg. A hatályos jogi szabályozás alapján az embléma (jelkép) bejelentésére megállapított határidő is jogvesztő, azaz az embléma - a rövidített névhez hasonlóan - csak akkor lesz megjeleníthető a szavazólapon, ha azt a jelölő szervezet a bejelentéskor a P2 jelű formanyomtatványon kéri (az erre irányuló figyelmeztetés is szerepel a nyomtatványon). Továbbá az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható.

 • Meghatalmazott bejelentése

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a P2 jelű formanyomtatványon (9. pont) általános, országos illetékességű, a jelölő szervezettel kapcsolatos bármely nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg (a továbbiakban: meghatalmazott).

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P2 jelű formanyomtatvány 9. pontjában megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat jelenthet be. A közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (csoportos) meghatalmazásokat a Nemzeti Választási Irodához kell eljuttatni hivatali időben az 1054 Budapest, Alkotmány u. 3. címre. A képviseleti jogosultság továbbdelegálásához használható meghatalmazás mintája itt érhető el. E meghatalmazottak eljárási jogosultsága az illetékesség szempontjából (azaz, hogy meghatározott  megyé(k)re vagy országgyűlési egyéni választókerület(ek)re kiterjedően jogosult eljárni) és a választási bizottsági tag bejelentésére vonatkozóan korlátozható. Az illetékesség korlátozásának hiányában a meghatalmazott országos illetékességgel jogosult eljárni a jelölő szervezet nevében.

  A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek szerint bejelentett meghatalmazottak adatait a Nemzeti Választási  Iroda rögzíti a választások informatikai rendszerébe, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szervek előtt.

   

  Amennyiben nem a fentiekben elérhető meghatalmazás mintája alapján kerülnek bejelentésre a választási eljárásban a szervezet nevében eljárni jogosultak, úgy a meghatalmazásban az alábbi adatok feltüntetése kötelező:

  • a meghatalmazó személy neve, lakcíme (irányítószám, település+kerület, közterület neve, jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó), személyi azonosítója, ennek hiányában a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedélyének száma;
  • a meghatalmazott személy neve, lakcíme (irányítószám, település+kerület, közterület neve, jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó), személyi azonosítója, ennek hiányában a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedélyének száma;
  • a meghatalmazás korlátozása, ha a meghatalmazott
   • nem országos illetékességgel jogosult eljárni a jelölő szervezet nevében (korlátozás szintjei: megye, OEVK);
   • nem jogosult a jelölő szervezet nevében választási bizottsági tag bejelentésére.

   

  Fontos, hogy a választási informatikai rendszerben csak a fentiekben jelzett adatokkal és korlátozásokkal [illetékesség: megye, OEVK; bizottsági tag bejelentése) rögzíthető a meghatalmazott!

   

  Az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek, akik e meghatalmazás bemutatása mellett és tartalma szerint jogosultak a jelölő szervezet nevében eljárni a választási szervek előtt.

 • A jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

  A bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi. Ezt követően a Nemzeti Választási Bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet - legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon - nyilvántartásba vesz. A Nemzeti Választási Iroda a bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről közhiteles, elektronikus nyilvántartást vezet, amelyet a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján folyamatosan frissít. Ha a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett pártot törlik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából, a Nemzeti Választási Bizottság is törli a jelölő szervezetet a jelölő szervezetek nyilvántartásából.

 • A jelölő szervezet képviselői

  A jelölő szervezet (párt) képviseletére a választási eljárásban az alábbi személyek jogosultak:

  1. törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a párt képviselője. E személy(ek) adatait az Nemzeti Választási Iroda (NVI) rögzíti az informatikai rendszerben.
  2. A P2 nyomtatvány 9. pontjában kell feltüntetett személy. E személy adatait az NVI szintén rögzíti az informatikai rendszerben.
  3. Az 1. és 2. pont szerinti személyek által a Meghatalmazott bejelentése c. részben írtak szerint meghatalmazott személyek. A csoportos meghatalmazásban szereplő személyek adatait az NVI rögzíti az informatikai rendszerben.
  4. Az informatikai rendszerben rögzített (1-3. pont szerinti) meghatalmazott – teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással – további meghatalmazást adhat (továbbdelegálhatja a képviseleti jogot). Az így kapott meghatalmazást csatolni kell a benyújtani kívánt beadványhoz (pl. jogorvoslati kérelemhez), illetve be kell mutatnia az illetékes választási irodában.

  A jelölő szervezet képviselője aláírásának hitelességét a választási szervek nem ellenőrzik, további okiratok (aláírási címpéldány stb.) becsatolását nem kérhetik.