A Nemzeti Választási Iroda adatkezelési tájékoztatója

A Nemzeti Választási Iroda

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1.            Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya

1.1.        A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: „NVI” vagy „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyeket mint adatkezelő, magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2.        A jelen Tájékoztató az NVI által kezelt személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3.        A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az NVI különös tekintettel vette figyelembe

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi törvény („Ve.”)

továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

rendelkezéseit.

 

2.            Fogalom meghatározások

2.1.        Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2.        Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek vonatkozásában adatkezelőnek minősül: az NVI.

Az NVI független, csak a törvénynek alárendelt autonóm államigazgatási szerv, feladata a választások előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó központi feladatok ellátása. Az NVI a választások hivatalos honlapjának (a továbbiakban: Honlap) működtetője, amely tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

2.3.        Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő megbízásából az adatokon technikai műveleteket végez.

2.4.        Felhasználó: akinek személyes adatát az Adatkezelő a Ve., illetve önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

2.5.        Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.valasztas.hu internetes portál.

2.6.        Honlapon elérhető szolgáltatás(ok):

kérelem-kezelés: a választási ügysegéd szolgáltatás segítségével a választópolgárok a választójoguk gyakorlása érdekében az egyes kitűzött választásokhoz, illetve folyamatosan (választásoktól függetlenül) kérelmeket nyújthatnak be.

kapcsolattartás: választópolgárok tájékoztatása választójoguk gyakorlása érdekében a választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatosan.

2.7.        Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a Honlap biztonságos üzemeltetéséhez és a Honlapon elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok (sütik) továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak.

2.8.        Szerződéses partner: a választást támogató informatikai rendszert fejlesztő, üzemeltető, működtető, felügyelő szervezet.

2.9.        Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján a Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 

3.            Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

3.1.        Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgárok által benyújtható kérelmek

3.1.1.    Kitűzött választásokhoz benyújtható kérelmek

Mozgóurna kérelem

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 103. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím), a mozgóurna-igénylés oka, a választópolgár tartózkodási helye

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák, szavazatszámláló bizottságok

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 103. § (2) bekezdés a) és b) pontjai

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.:

hivatalos iratok kézbesítése

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

Átjelentkezés iránti kérelem

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 250. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím), az a település, ahova a választópolgár átjelentkezni kíván

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 250. § (2) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.:

hivatalos iratok kézbesítése

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 259. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím), annak a külképviseletnek a megnevezése, ahol a választópolgár szavazni kíván

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 260. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.:

hivatalos iratok kézbesítése

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

3.1.2.    Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 85. § (1) bekezdés a) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím), nemzetiség megjelölése, annak megjelölése, hogy a választópolgár nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal kéri-e.

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 91 § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.

hivatalos iratok kézbesítése

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

Személyes adatok kiadásának tiltása

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 85. § (1) bekezdés c) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 91. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.

hivatalos iratok kézbesítése

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 85. § (1) bekezdés b) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím), segítség igénylése a választójog gyakorlásához

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 91. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.

hivatalos iratok kézbesítése

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

Más EU-tagállam polgárainak regisztrációja az Európai Parlament tagjainak választására

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 334. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, személyi azonosító, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím) a választópolgár nyilatkozata arról, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja, ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölése, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 91. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.

hivatalos iratok kézbesítése

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

3.2.        Magyarországon bejelentett lakcímmel nem rendelkező választópolgárok által benyújtható kérelmek

Névjegyzékbe vétel

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe történő átvezetés

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 84. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval: születési idő, magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma, magyar honosítási okirat száma, magyar állampolgársági bizonyítvány száma, szavazólap átvételi cím, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.

hivatalos iratok kézbesítése

Szenzor Számítóközpont Kft.

kérelmek szkennelése

 

Értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely módosítása

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe történő átvezetés

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 84. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval: születési idő, magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma, magyar honosítási okirat száma, magyar állampolgársági bizonyítvány száma, szavazólap átvételi cím, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.

hivatalos iratok kézbesítése

Szenzor Számítóközpont Kft.

kérelmek szkennelése

 

Névjegyzékbe vétel meghosszabbítása

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe történő átvezetés

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 84. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval: születési idő, magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma, magyar honosítási okirat száma, magyar állampolgársági bizonyítvány száma, szavazólap átvételi cím, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.

hivatalos iratok kézbesítése

Szenzor Számítóközpont Kft.

kérelmek szkennelése

 

Névjegyzékből törlés

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe történő átvezetés

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 97. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval: születési idő, magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma, magyar honosítási okirat száma, magyar állampolgársági bizonyítvány száma, szavazólap átvételi cím, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatikai Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.

hivatalos iratok kézbesítése

Szenzor Számítóközpont Kft.

kérelmek szkennelése

 

3.3.        A Nemzeti Választási Irodához benyújtott jogorvoslati kérelmek

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe vétel, szavazási iratok kézhezvétele

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 236. § (7) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, születési idő, anyja születési családi és utóneve, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval: magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma, magyar honosítási okirat száma, magyar állampolgársági bizonyítvány száma, szavazólap átvételi cím, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: 5 év, ezt követően a levéltár mintavételi eljárását követően selejtezendő

Adattovábbítás: helyi választási irodák, Fővárosi Törvényszék

Az adattovábbítás jogalapja:a Ve. 236. § (7) bekezdése, 238. §-a

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.

hivatalos iratok kézbesítése

 

3.4.        A Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtott jogorvoslatok iratanyagai

Az adatkezelés célja: jogorvoslati kérelmek elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 208. §-a, 221. § (1) bekezdése, 222. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: a Ve. 212. § (2)-(3) bekezdéseiben és a 224. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott adattartalom: név, lakcím, postai értesítési cím, telefaxszám vagy elektronikus levélcím, személyi azonosító, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, kézbesítési megbízott neve és telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme (amelyeket ezek közül a választópolgár megad)

Az adatkezelés időtartama: nem selejtezhető, 15 év után levéltár

Adattovábbítás: országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák, országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok, Kúria

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 213. § (1) bekezdése, 226. §-a, 227. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Magyar Posta Zrt.

hivatalos iratok kézbesítése

 

3.5.        Nyilvános hivatali e-mail címekre érkező elektronikus levelek

Az adatkezelés célja: válaszadás a választópolgárok megkereséseire

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: amelyeket a Felhasználó megkeresésében megad

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő irattári tervében foglaltak szerint

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

3.6.        Választási Információs Szolgálat

Az adatkezelés célja: a választópolgárok tájékoztatása

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: amelyeket a Felhasználó megkeresésében megad

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő irattári tervében foglaltak szerint

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

4.            A Külső Szolgáltatók által kezelt adatok köre

4.1.        A Weboldal ún. sütiket (angolul: cookies) használ. A sütik olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy maximális kényelmet nyújtson a Felhasználónak a Honlap látogatása során. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely a Felhasználó által használt böngészőt azonosítja.

4.2.        A sütik csak ideiglenesen tárolódnak a Felhasználó számítógépén, és csak akkor kerülnek át az Adatkezelő szerverére, amikor a Felhasználó meglátogatja a Honlapot. Egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket (munkamenet azonosító) alkalmazunk, amelyek nem a Felhasználó merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a Felhasználó a böngészőjét bezárja, vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a Honlapon.

4.3.        A Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről a Felhasználó további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül.

4.4.        A Honlap a Google Analytics-et, a Google Inc. (a továbbiakban: „Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics sütiket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó weboldal-látogatásainak elemzését. A sütik által a Felhasználó weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti a Felhasználó IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A Honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje a Felhasználó weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal.

4.5.        A Felhasználó a sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Felhasználó a Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon további információk találhatóak: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

5.            Az adatkezelés elvei, módja

5.1.        Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

5.2.        A személyes adatokat az Adatkezelő jogszabály, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján használja fel.

5.3.        Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4.        Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel.

5.5.        Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

5.6.        Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

5.7.        Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.8.        Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

5.9.        A GDPR vonatkozó rendelkezései alapján az Adatkezelő köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kéki Edina

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: keki.edina@nvi.hu

 

6.            A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

6.1.        Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

• változatlansága igazolható (adatintegritás);

• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

6.2.        Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

6.3.        Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6.4.        Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei az adatkezelés során megőrzik

• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

6.5.        Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web,ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Az Adatkezelő rendszermegfigyeléssel biztosítja az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6.6.        Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

7.            Az Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Nemzeti Választási Iroda

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Képviseli: Dr. Pálffy Ilona elnök

Képviselő elérhetősége: telefon: 06-1-795-7475, e-mail: palffy.ilona@nvi.hu

Adószám: 13817019-2-43.

Telefonszám: +36-1-795-3310

E-mail: visz@nvi.hu

 

8.            Az Adatfeldolgozók adatai

8.1.        Adatfeldolgozó neve: IdomSoft Informatikai Zrt.

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 41.

Cégjegyzékszáma: 01 10 046896

Adószám: 23083185-2-41.

E-mail: kapcsolat@idomsoft.hu

 

8.2.        Adatfeldolgozó neve: Zalaszám Informatikai Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.

Cégjegyzékszáma: 20 09 060557

Adószám: 10548873-2-20.

E-mail: info@zalaszam.hu

 

8.3.        Adatfeldolgozó neve: Szenzor Számítóközpont Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Dévai u 14.

Cégjegyzékszáma: 01 09 061393

Adószám: 10229552-2-41.

E-mail: eory.ors@szenzor.hu

 

8.4.        Adatfeldolgozó neve: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Székhely: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzékszáma: 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44.

E-mail: info@nisz.hu

 

8.5.        Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszáma: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44.

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

9.            A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

9.1.        A Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatait, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

9.2.        A Felhasználó személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adat@nvi.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Amennyiben a Felhasználót a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet egyértelműen beazonosítani, az Adatkezelő jogosult egyeztetést kezdeményezni a Felhasználóval. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

9.3.        A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését, ha jogszabály lehetővé teszi.

9.4.        A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, kivéve, ha a személyes adatok kezelését jogszabály írja elő. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.5.        A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 9.5 A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

9.6.        A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

9.7.        A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő akkor is korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

9.8.        A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

9.9.        A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

10.         Adatfeldolgozás

10.1.     Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztató 8. pontjában foglalt Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

10.2.     Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő e Tájékoztatóban foglalt tevékenységét érintően önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

10.3.     Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

11.         Adattovábbítás lehetősége

11.1.     Amennyiben az Adatkezelő a Honlapon található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül, azonban a előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen.

11.2.     Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

11.3.     Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

12.         Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1.     Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

13.         Jogérvényesítési lehetőségek

13.1.     Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az adat@nvi.hu e-mail címen.

13.2.     A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3.     A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az ügy elbírálása – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2018. június 4.