A Nemzeti Választási Iroda adatkezelési tájékoztatója

A Nemzeti Választási Iroda

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

1.            Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya

1.1.        A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: „NVI” vagy „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket mint adatkezelő, magára nézve kötelezően alkalmaz.

1.2.        A jelen Tájékoztató az NVI által kezelt személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3.        A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az NVI különös tekintettel vette figyelembe

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete „GDPR”,

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. évi törvény („Ve.”)

a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény („Nsztv.”)

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény („Nektv.”)

továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

rendelkezéseit.

 

2.            Fogalommeghatározások

2.1.        Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2.        Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek vonatkozásában adatkezelőnek minősül: az NVI.

Az NVI független, csak a törvénynek alárendelt autonóm államigazgatási szerv, feladata a választások előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó központi feladatok ellátása. Az NVI a választások hivatalos honlapjának (a továbbiakban: Honlap) működtetője, amely tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

2.3.        Adatfeldolgozó: az a szerv vagy személy, aki az Adatkezelő megbízásából az adatokon technikai műveleteket végez.

2.4.        Felhasználó: akinek személyes adatát az Adatkezelő a Ve., illetve önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.

2.5.        Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.valasztas.hu internetes portál.

2.6.        Honlapon elérhető szolgáltatás(ok):

kérelem-kezelés: a választási ügysegéd szolgáltatás segítségével a választópolgárok a választójoguk gyakorlása érdekében az egyes kitűzött választásokhoz, illetve folyamatosan (választásoktól függetlenül) kérelmeket nyújthatnak be.

kapcsolattartás: választópolgárok tájékoztatása választójoguk gyakorlása érdekében a választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatosan.

2.7.        Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a Honlap biztonságos üzemeltetéséhez és a Honlapon elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan igénybe vett harmadik fél szolgáltató partner, aki számára a szolgáltatásai biztosítása érdekében személyes adatok (sütik) továbbításra kerülhetnek, illetve aki az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthat.

2.8.        Szerződéses partner: a választást támogató informatikai rendszert fejlesztő, üzemeltető, működtető, felügyelő szervezet.

2.9.        Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján a Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 

3.            Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

3.1.        Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgárok által benyújtható kérelmek

3.1.1.    Kitűzött választásokhoz benyújtható kérelmek

 

Mozgóurna kérelem és annak visszavonása

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 103. §

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím), a mozgóurna-igénylés oka, a választópolgár tartózkodási helye

Az adatkezelés időtartama: a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapig

Adattovábbítás: helyi választási irodák, szavazatszámláló bizottságok

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 103. § (2) bekezdés a) és b) pontjai

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

Átjelentkezés iránti kérelem és annak visszavonása

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 250. §, 307/A. §

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím), az a település, ahova a választópolgár átjelentkezni kíván

Az adatkezelés időtartama: a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 250. § (2) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel, annak módosítása, visszavonása

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 259. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím), annak a külképviseletnek a megnevezése, ahol a választópolgár szavazni kíván

Az adatkezelés időtartama: a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 260. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

3.1.2.    Folyamatosan (választástól függetlenül) benyújtható kérelmek

Nemzetiségi névjegyzékbe vétel, annak módosítása, törlése

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 85. § (1) bekezdés a) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím), nemzetiség megjelölése, annak megjelölése, hogy a választópolgár nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal kéri-e.

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 91 § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

Személyes adatok kiadásának tiltása, annak törlése

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 85. § (1) bekezdés c) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 91. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

Segítség a fogyatékossággal élők szavazásához, annak törlése

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 85. § (1) bekezdés b) pontja

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím), segítség igénylése a választójog gyakorlásához

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 91. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

Más EU-tagállam polgárainak regisztrációja az Európai Parlament tagjainak választására, annak törlése

Az adatkezelés célja: kérelem elbírálása

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 334. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: viselt név, születési név, születési hely adatok, személyi azonosító, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím) a választópolgár nyilatkozata arról, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja, ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölése, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy a polgár központi névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: helyi választási irodák

Az adattovábbítás jogalapja: a Ve. 91. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

A kérelemnek az illetékes választási irodához történő továbbítását követően a kérelemben megadott személyes adatok tekintetében a kérelmet elbíráló választási iroda az adatkezelő.

 

3.2.        Magyarországon bejelentett lakcímmel nem rendelkező választópolgárok által benyújtható kérelmek

Névjegyzékbe vétel

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe történő átvezetés

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 84. §

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, személyi azonosító helyett a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (magyar hatóság által kiállított, érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél és vezetői engedély) száma, szavazólap átvételi cím (postacím, vagy személyes átvételi hely), értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Szenzor Számítóközpont Kft.

kérelmek szkennelése

 

Értesítési cím vagy szavazólap-átvételi hely módosítása

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe történő átvezetés

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 84. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, személyi azonosító helyett a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (magyar hatóság által kiállított, érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél és vezetői engedély) száma, szavazólap átvételi cím (postacím, vagy személyes átvételi hely), értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím).

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Szenzor Számítóközpont Kft.

kérelmek szkennelése

 

Névjegyzékbe vétel meghosszabbítása

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe történő átvezetés

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 84. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, személyi azonosító helyett a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (magyar hatóság által kiállított, érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél és vezetői engedély) száma, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Szenzor Számítóközpont Kft.

kérelmek szkennelése

 

Névjegyzékből törlés

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe történő átvezetés

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 97. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval: születési idő, magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma, magyar honosítási okirat száma, magyar állampolgársági bizonyítvány száma, szavazólap átvételi cím, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Szenzor Számítóközpont Kft.

kérelmek szkennelése

 

3.3.        Könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése, illetve a bejegyzés törlése

 

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe történő átvezetés

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 85. § (3) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, anyja születési családi és utóneve, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval: születési idő, magyar hatóság által kibocsátott útlevél száma, magyar honosítási okirat száma, magyar állampolgársági bizonyítvány száma, szavazólap átvételi cím, értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

alkalmazás üzemeltetés

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

Szenzor Számítóközpont Kft.

kérelmek szkennelése

 

 

3.4.        A Nemzeti Választási Irodához benyújtott jogorvoslati kérelmek

 

Az adatkezelés célja: névjegyzékbe vétel, szavazási iratok kézhezvétele

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 236. § (7) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: személyi azonosító, viselt név, születési név, születési hely adatok, személyi azonosító helyett a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (magyar hatóság által kiállított, érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél és vezetői engedély) száma, szavazólap átvételi cím (postacím, vagy személyes átvételi hely), értesítési cím (e-mail cím, faxszám, postacím)

Az adatkezelés időtartama: 5 év, ezt követően a levéltár mintavételi eljárását követően selejtezendő

Adattovábbítás: helyi választási irodák, Fővárosi Törvényszék

Az adattovábbítás jogalapja:a Ve. 236. § (7) bekezdése, 238. §-a

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

3.5.        A Nemzeti Választási Bizottsághoz benyújtott jogorvoslatok iratanyagai

 

Az adatkezelés célja: kifogás áttétele, kifogás és fellebbezés elbírálása, bírósági felülvizsgálat iránti kérelem felterjesztése a Kúriához

Az adatkezelés jogalapja: a Ve. 208. §-a, 221. § (1) bekezdése, 222. § (1) bekezdése, az Nsztv. 28. §-a, 29. § (1) bekezdése, 79. § (1)-(2) bekezdései

A kezelt személyes adatok típusa: a Ve. 212. § (2) bekezdés c, d) pontjaiban a (3) bekezdésében, valamint a 224. § (3) bekezdés b) és c) pontjaiban valamint a (4) bekezdésében meghatározott adattartalom: név, lakcím, postai értesítési cím, telefaxszám vagy elektronikus levélcím, személyi azonosító, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, kézbesítési megbízott neve és telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme (amelyeket ezek közül a választópolgár megad)

Az adatkezelés időtartama: nem selejtezhető, 15 év után levéltár

Adattovábbítás: helyi választási bizottságok, országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok,  területi választási bizottságok, Kúria

Az adattovábbítás jogalapja: az Nsztv. 1. § (1) bekezdése, a Ve. 213. § (1) bekezdése, 227. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

3.6.        Nyilvános hivatali e-mail címekre érkező elektronikus levelek

 

Az adatkezelés célja: válaszadás a választópolgárok megkereséseire

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: amelyeket a Felhasználó megkeresésében megadott

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő irattári tervében foglaltak szerint

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

3.7.        Választási Információs Szolgálat

 

Az adatkezelés célja: a választópolgárok tájékoztatása

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: amelyeket a Felhasználó megkeresésében megadott

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő irattári tervében foglaltak szerint

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

infrastruktúra üzemeltetés

 

3.8.        Központi névjegyzék

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő központi névjegyzék vezetésével kapcsolatos Ve.-ben foglalt kötelezettségének teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 82. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: a választópolgár Ve. 2. melléklete szerinti személyes és különleges adatai:

           a választópolgár neve, születési neve

           a választópolgár személyi azonosítója

           a választópolgár magyarországi lakóhelyének és tartózkodási helyének címe

           a választópolgár anyja neve

           a választópolgár születési helye és ideje

           a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében továbbá a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval

           annak megjelölése, hogy a választópolgár mely választáson, mely választókerületben rendelkezik a szavazás jogával, mely választáson választható

           annak megjelölése, hogy melyik településen és egyéni választókerületben szerepelt a választópolgár a szavazóköri névjegyzékben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek legutóbbi választásának napján

           az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként az Európai Parlament tagjainak választására névjegyzékbe vett választópolgár esetében továbbá állampolgársága, ha rendelkezésre áll, annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették

           a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékbe vett választópolgár esetében annak megjelölése, hogy a választópolgár mely nemzetiséghez tartozóként szerepel a névjegyzékben, nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vétele az országgyűlési képviselők választására is kiterjed-e, annak megjelölése, hogy a fogyatékossággal élő választópolgár milyen, a Ve. 88. § szerinti segítséget igényel (különleges adatok)

           a Ve. 89. § szerinti nyilatkozat tartalma

           a választópolgárnak a Ve. 92. § (2) bekezdése szerint bejelentett postacíme, email címe vagy telefax számát, ezek hiányában a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba bejelentett értesítési címe

           a választókerület és szavazókör megjelölése

           a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár központi névjegyzékbe vételének, illetve a Ve. 97. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekmény központi névjegyzékben történt rögzítésének dátuma

           ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, az átvételre megjelölt település megjelölése

Az adatkezelés időtartamának kezdete: magyarországi lakcímmel rendelkező nagykorú választópolgár esetében a választójogosultsága megszerzésétől, választójoggal nem nagykorú polgár esetében a tizenhetedik életévének betöltésétől, a Ve. hatálya alá tartozó bármely választáson választójogosult, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár esetében központi névjegyzékbe vételétől, a választójoggal a nagykorúság hiánya miatt nem rendelkező, magyarországi lakcímmel nem rendelkező, kérelmére a központi névjegyzékbe felvett polgár esetében a tizenhetedik életéve betöltésétől kezdődően

Az adatkezelés időtartamának vége: a kérelmére névjegyzékbe vett, külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező polgár esetében a névjegyzékbe vétele napjától számított tíz év elteltéig (a határidő megszakad és újra kezdődik, ha a választópolgár a névjegyzékben szereplő adatait módosítja, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását kéri vagy szavazási iratot ad le), továbbá, ha a névjegyzékből való törlését kéri, a törlésre irányuló kérelemmel kapcsolatos döntés alapján végrehajtott átvezetés napjáig, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár esetében elhalálozásáig, illetve választójoga elvesztéséig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.9.        Szavazóköri névjegyzék

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő szavazóköri névjegyzék helyi választási iroda számára történő hozzáférhetővé tételével kapcsolatos Ve.-ben foglalt kötelezettségének teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 101. §

A kezelt személyes adatok típusa: a választópolgár Ve. 3. melléklete szerinti személyes és különleges adatai:

           a választópolgár neve,

           a választópolgár születési neve,

           a választópolgár személyi azonosítója,

           a választópolgár magyarországi lakcíme,

           a választópolgár nemzetisége (az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán) (különleges adat)

           a választópolgár által a Ve. 88. § szerint igényelt szavazási segítség megjelölése (különleges adat),

           a Ve. 257. § (1b) bekezdésében foglalt esetben annak megjelölése, hogy a választópolgár csak egyéni választókerületi szavazólapon szavazhat.

Az adatkezelés időtartama: a választás kitűzésének napját követő naptól a szavazást követő kilencvenedik nap utáni első munkanapig.

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

 

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

 

3.10.         Külképviseleti névjegyzék

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos jogszabályon alapuló feladatainak teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 263. §

A kezelt személyes adatok típusa: a választópolgár Ve. 7. melléklete szerinti személyes adatai:

           a választópolgár neve,

           a választópolgár személyi azonosítója,

           a választópolgár születési neve,

           a választópolgár nemzetisége (az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán) (különleges adat)

Az adatkezelés időtartama: a választópolgár külképviseleti névjegyzékbe vételétől kezdődően a szavazást követő kilencvenedik nap utáni első munkanapig, vagy a szavazóköri névjegyzékből való törléséig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

 

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.11      Levélben szavazók névjegyzéke

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő levélben szavazók névjegyzék vezetésével kapcsolatos Ve.-ben meghatározott feladatainak teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 266. §

A kezelt személyes adatok típusa: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár Ve. 8. melléklete szerinti személyes adatai:

           a választópolgár neve,

           a választópolgár személyi azonosítója, ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma,

           a választópolgár születési helye és ideje,

           a szavazólap átvételének postacíme vagy választási iroda megjelölése,

           a választópolgár értesítési címe.

Az adatkezelés időtartamának kezdete: a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a központi névjegyzékbe vételének időpontja, ha legkésőbb a szavazást megelőző huszonötödik napon benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben

 

Az adatkezelés időtartamának vége: a szavazást követő kilencvenedik nap utáni első munkanap, a választópolgár Ve. 267. §-ban meghatározott esetekben történő törlése esetén a törlés időpontja.

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.12.     Választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos Ve.-ben meghatározott kötelezettségei teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 98. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: a polgár Ve. 2/A. melléklete szerinti személyes, különleges és bűnügyi személyes adatai:

           a polgár neve,

           a polgár születési neve,

           a polgár személyi azonosítója, ha azzal a polgár rendelkezik,

           a polgár magyarországi lakcíme,

           a polgár anyja neve,

           a polgár születési helye,

           a polgár születési ideje,

           a polgár aktív, illetve passzív választójoga hiányának ténye és

           a polgár a Ve. 98. § (2) bekezdése szerint továbbított adatai adatforrásának megjelölését (bűnügyi személyes adat és különleges adat).

Az adatkezelés időtartama: a bejelentéstől kezdődően, a nyilvántartásból törlés esetén a törléstől számított hat hónapig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.13    A jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos Ve.-ben meghatározott kötelezettségei teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 135. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: a jelölt, a jelölő szervezet képviselője és meghatalmazottja Ve. 4. melléklete szerinti személyes és különleges adatai:

           a jelölő szervezet képviselőjének neve, lakcíme, képviseleti jogának terjedelme (különleges adat),

           a jelölő szervezet nevében jelölt, lista bejelentésére meghatalmazott személy neve, lakcíme és meghatalmazásának terjedelme (különleges adat),

           a jelölt neve és lakcíme,

           a jelölt személyi azonosítója, ennek hiányában magyar hatóság által kiállított útlevelének vagy személyazonosító igazolványának száma,

           a jelölt független jelölésének ténye vagy annak megjelölése, hogy melyik jelölő szervezet egyéni jelöltje, illetve melyik jelölő szervezet listáján szerepel (különleges adat),

           a jelölt nyilatkozata arról, ha több utóneve közül csak az egyik feltüntetését kéri, illetve a dr. megjelölés feltüntetését nem kéri a szavazólapon,

           a jelölt nyilatkozata arról, ha neve nemzetiségi nyelven való feltüntetését kéri a szavazólapon (különleges adat),

           a jelölt foglalkozása a Ve. 157. § (2) bekezdése szerinti esetben.

Az adatkezelés időtartama: a bejelentéstől kezdődően, a nyilvántartásból törlés esetén a törléstől számított hat hónapig

Az adatkezelés időtartama: a megválasztott közjogi szervezet megbízatásának időtartamáig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.14.     Külképviseleti megfigyelők és a Ve. 245. § (2) bekezdése, valamint a 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelők nyilvántartása

 

Az adatkezelés célja: a jelöltet, listát állító jelölő szervezetek és független jelöltek által megbízott megfigyelők Nemzeti Választási Bizottság általi nyilvántartásba vétele és az Adatkezelő Ve.-ben rögzített kötelezettségének teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 5. § (3) bekezdése, 245. § (2)-(3) bekezdései, 281. § (3) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: a Ve. 5. § (3) bekezdése szerinti adatok, a megfigyelő neve, személyi azonosítója, ennek hiányában a magyar állampolgárságát igazoló okirata típusa és száma

Az adatkezelés időtartama: a választás eredményének jogerős megállapításáig

Adattovábbítás: külképviseleti választási iroda, országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda

Az adattovábbítás jogalapja: Ve. 5. § (3) bekezdés, 281. § (3) bekezdés

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

 

3.15.        Nemzetközi megfigyelők nyilvántartása

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő Ve. 4. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 4. § (2) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: név, állampolgárság, megbízó állam vagy nemzetközi szervezet, születési hely és idő

Az adatkezelés időtartama: a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapig (kivéve honlapon közzétett adatok: név, megbízó állam vagy nemzetközi szervezet neve)

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.16.        A Nemzeti Választási Bizottság választott, megbízott és póttagjai nevének nyilvántartása

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő Ve. 25. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 25. § (4) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: családi név és utónév

Az adatkezelés időtartama: a Nemzeti Választási Bizottság tagja megbízatásának megszűnéséig, azaz választott és póttag esetében legfeljebb a Nemzeti Választási Bizottság alakuló ülésétől számított kilenc év lejártáig, a Ve. 27. § (1) bekezdése alapján megbízott tagja esetében az országgyűlési képviselők következő általános választása kitűzésének napjáig, de legfeljebb a képviselőcsoport megszűnéséig, a 27. § (2) bekezdése alapján megbízott tag esetében az Országgyűlés alakuló ülésének napjáig, a 27. § (3) bekezdése alapján megbízott tag esetében a választás eredményének jogerőssé válásáig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.17.        A képviselők nyilvántartása:

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő képviselők nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos Ve.-ben meghatározott kötelezettségei teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 207. § (1) bekezdése

Kezelt személyes adatok típusa: a képviselő Ve. 9. melléklete szerinti személyes adatai:

           a képviselő neve,

           a képviselő születési neve,

           a képviselő személyi azonosítója, illetve a személyi azonosítóval nem rendelkező polgár személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusa és száma,

           a képviselő magyarországi lakcíme,

           a képviselő anyja neve,

           a képviselő születési helye,

           a képviselő születési ideje,

           a képviselő mandátumának fajtája,

           a képviselő mandátuma keletkezésének és megszűnésének napja,

           a képviselő mandátuma megszűnésének oka.

Az adatkezelés időtartama: a képviselő választójogának/megbízatásának megszűnéséig

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

 

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.18.        A jelöltet, listát ajánlók ellenőrzési nyilvántartása

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő ajánlásellenőrzési jogkörével kapcsolatos Ve.-ben meghatározott kötelezettségének teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 125. §

A kezelt személyes adatok típusa: a Ve. 122. § (2) és (6) bekezdése szerinti adatok, az ajánló választópolgár neve, személyi azonosítója, magyarországi lakcíme, anyja neve és az ajánlást gyűjtő személy neve

Az adatkezelés időtartama: a benyújtástól a Ve. 128. §-a szerinti időtartamig, azaz a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon való törlésig

Adattovábbítás: Kúria (jogorvoslat esetén)

Az adattovábbítás jogalapja: Ve. 227. § (1) bekezdés

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.19.        Az országos népszavazási kezdeményezést aláírók ellenőrzési nyilvántartása

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő népszavazási kezdeményezések ellenőrzési jogkörével kapcsolatos Nsztv.-ben  meghatározott kötelezettségének teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Nsztv. 10. § (1) és 21. § (1) bekezdései

A kezelt személyes adatok típusa: az aláíró választópolgárnak, az aláírást gyűjtő polgárnak a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet 1-2. mellékletei szerinti személyes adatai:

           az aláíró választópolgár családi és utóneve,

           az aláíró választópolgár személyi azonosítója, ennek hiányában a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély száma,

           az aláíró választópolgár anyja születési családi és utóneve,

           az aláírást gyűjtő polgár családi és utóneve,

           az aláírást gyűjtő polgár személyi azonosítója, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval a személyazonosító igazolványának, útlevelének vagy vezetői engedélyének száma.

Az adatkezelés időtartama: az Nsztv. 7. §-ában nyilvánosságra hozott adatok kivételével a szervező és a kezdeményezést támogató választópolgárok személyes adatai tekintetében az Nsztv. 8. § (2) bekezdésének a)-f) pontjaiban meghatározott idő leteltét követő 35-45. nap közötti törlésig, vagy a népszavazás elrendeléséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 5. napig, a jogerősen hitelesített kezdeményezést támogató választópolgárok adatai esetében az érvényes aláírások számának megállapítását követő 30-45. nap közötti megsemmisítésig.

Adattovábbítás: Kúria (jogorvoslat esetén)

Az adattovábbítás jogalapja: Nsztv. 1. § (1) bekezdése és a Ve. 227. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.20.     Az európai polgári kezdeményezést aláírók ellenőrzési nyilvántartása:

Az adatkezelés célja:támogató nyilatkozatok ellenőrzése az ellenőrzésre az Nsztv. 63. §-a alapján hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottság felkérése alapján.

Az adatkezelés jogalapja: Nsztv. 63. §

A kezelt személyes adatok típusa: a kapcsolattartó szervezőknek és az aláíró polgároknak az Európai Parlament és a Tanácsnak a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU Rendelete III. Melléklete szerinti személyes adatai:

           a kapcsolattartó szervezők neve, postacíme, e-mail címe,

           a nyilvántartásba vett egyéb szervezők neve,

           az aláíró utóneve vagy utónevei,

           az aláíró családi neve vagy nevei,

           az aláíró állampolgársága,

           az aláíró személyazonosítója, vagy a személyazonosító okmánya típusa és száma.

Az adatkezelés időtartama: az európai polgári kezdeményezés támogató nyilatkozatot a 211/2011. EU rendelet 12. cikkének megfelelően a 8. cikk szerinti igazolás kiállítását követő 30. napon belül történő megsemmisítéséig.

Adattovábbítás: Kúria(jogorvoslat esetén)

Az adattovábbítás jogalapja: Nsztv. 1. § (1) bekezdése és a Ve. 227. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.21.     Nemzetiség Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezést aláírók ellenőrzési nyilvántartása

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő honos népcsoporttá nyilvánításra irányuló kezdeményezések ellenőrzési jogkörével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Nektv. 148. § (3) bekezdése és az Nsztv. 21. § (1) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: az aláíró választópolgárnak, az aláírásgyűjtő polgárnak a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet 1-2. mellékletei szerinti különleges személyes adatai:

           az aláíró választópolgár családi és utóneve,

           az aláíró választópolgár személyi azonosítója, az aláíró választópolgár anyja születési családi és utóneve,

           az aláírást gyűjtő polgár családi és utóneve,

           az aláírást gyűjtő polgár személyi azonosítója, ha nem rendelkezik személyi azonosítóval személyazonosító igazolványa, útlevele vagy vezetői engedélyének száma. .

Az adatkezelés időtartama: az Nsztv. 7. §-ában nyilvánosságra hozott adatok kivételével a szervező és a kezdeményezést támogató választópolgárok személyes adatai tekintetében az Nsztv. 24. § (5) bekezdés a) és c) pontja szerinti időpontig, a jogerősen hitelesített kezdeményezést támogató választópolgárok adatai esetében az érvényes aláírások számának megállapítását követő 30-45. nap közötti megsemmisítésig.

Adattovábbítás: Kúria(jogorvoslat esetén)

Az adattovábbítás jogalapja: Nektv. 148. § (3) bekezdése, Nsztv. 1. § (1) bekezdése, Ve. 227. § (1) bekezdése

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

3.22.     A választási részvételi adatok, az előzetes és végleges jegyzőkönyvi adatok nyilvántartása

 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő Ve. 76. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: Ve. 76. § (2) bekezdése

A kezelt személyes adatok típusa: a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló hatályos IM rendelet vonatkozó mellékletei szerinti közérdekből nyilvános adatok:

           a megválasztott képviselő neve,

           választási bizottság elnökének, elnökhelyettesének, tagjának, jegyzőkönyvvezetőjének neve.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő jogutód nélküli megszűnéséig.

Adattovábbítás: -

Az adattovábbítás jogalapja: -

Adatfeldolgozók:

Név

Adatfeldolgozói feladat

IdomSoft Zrt.

alkalmazás üzemeltetés

Zalaszám Informatika Kft.

minőségbiztosítás

 

4.            A Külső Szolgáltatók által kezelt adatok köre

4.1.        A Weboldal ún. sütiket (angolul: cookies) használ. A sütik olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy maximális kényelmet nyújtson a Felhasználónak a Honlap látogatása során. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely a Felhasználó által használt böngészőt azonosítja.

4.2.        A sütik csak ideiglenesen tárolódnak a Felhasználó számítógépén, és csak akkor kerülnek át az Adatkezelő szerverére, amikor a Felhasználó meglátogatja a Honlapot. Egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket (munkamenet azonosító) alkalmazunk, amelyek nem a Felhasználó merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a Felhasználó a böngészőjét bezárja, vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a Honlapon.

4.3.        A Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről a Felhasználó további információkat kaphat a gyártótól vagy web böngészőjének súgóján keresztül.

4.4.        A Honlap a Google Analytics-et, a Google Inc. (a továbbiakban: „Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics sütiket alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó weboldal-látogatásainak elemzését. A sütik által a Felhasználó weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti a Felhasználó IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A Honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje a Felhasználó weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal.

4.5.        A Felhasználó a sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Felhasználó a Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon további információk találhatóak: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

5.            Az adatkezelés elvei, módja

5.1.        Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

5.2.        A személyes adatokat az Adatkezelő jogszabály, valamint az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján használja fel.

5.3.        Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4.        Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel.

5.5.        Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

5.6.        Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait.

5.7.        Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.8.        Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

5.9.        A GDPR vonatkozó rendelkezései alapján az Adatkezelő köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kéki Edina

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: keki.edina@nvi.hu

 

6.            A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

6.1.        Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

• változatlansága igazolható (adatintegritás);

• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

6.2.        Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei megfelelő technikai megoldással biztosítják, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

6.3.        Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6.4.        Az NVI és az adatkezelésben érintett szerződéses partnerei az adatkezelés során megőrzik

• a titkosságot: megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

• a sértetlenséget: megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

6.5.        Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail,web,ftp,stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vezethetőek vissza, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az Adatkezelő azonban megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést ezek megakadályozására . A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Az Adatkezelő rendszermegfigyeléssel biztosítja az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6.6.        Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

6.7.        Az Adatkezelő a 3. pont szerint kezelt adatok körének teljességéről biztonsági mentést készít, amelynek célja a Ve.-ben, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt, Adatkezelő számára előírt feladatellátás megszakítás nélküli működésének biztosítása, akár az informatikai rendszerekben bekövetkező esetleges működési zavarok esetén is. A biztonsági mentés készítésének jogalapja a választópolgár választójoga védelmének biztosítása. Az Adatkezelő a biztonsági mentéseket a következő biztonsági mentésig, de legfeljebb 1 évig őrzi meg. A biztonsági mentésekhez, szükség esetén (rendszer visszaállítás) kizárólag a külön jogosultsággal rendelkező üzemeltetők férhetnek hozzá.

7.            Az Adatkezelő adatai:

Adatkezelő neve: Nemzeti Választási Iroda

Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Képviseli: Dr. Pálffy Ilona elnök

Képviselő elérhetősége: telefon: 06-1-795-7475, e-mail: palffy.ilona@nvi.hu

Adószám: 13817019-2-43.

Telefonszám: +36-1-795-3310

E-mail: visz@nvi.hu

 

8.            Az Adatfeldolgozók adatai

8.1.        Adatfeldolgozó neve: IdomSoft Informatika Zrt.

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 41.

Cégjegyzékszáma: 01 10 046896

Adószám: 23083185-2-41.

E-mail: kapcsolat@idomsoft.hu

 

8.2.        Adatfeldolgozó neve: Zalaszám Informatika Kft.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.

Cégjegyzékszáma: 20 09 060557

Adószám: 10548873-2-20.

E-mail: info@zalaszam.hu

 

8.3.        Adatfeldolgozó neve: Szenzor Számítóközpont Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Dévai u 14.

Cégjegyzékszáma: 01 09 061393

Adószám: 10229552-2-41.

E-mail: eory.ors@szenzor.hu

 

8.4.        Adatfeldolgozó neve: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Székhely: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzékszáma: 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44.

E-mail: info@nisz.hu

 

9.            A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

9.1.        A Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e, illetve a 3. pontban felsorolt, Adatkezelő által kezelt mely adatkörök tekintetében, a személyes adatait, továbbá az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

9.2.        A Felhasználó személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adat@nvi.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Amennyiben a Felhasználót a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet egyértelműen beazonosítani, az Adatkezelő jogosult egyeztetést kezdeményezni a Felhasználóval. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

9.3.        A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését, ha jogszabály lehetővé teszi.

9.4.        A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését, kivéve, ha a személyes adatok kezelését jogszabály írja elő. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásának, vagy jogi igények előterjesztésének, érvényesítésének, illetve védelmének biztosítása céljából.

9.5.        A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.6.        A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

9.7.        A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

9.8.        A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő akkor is korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

9.9.        A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

9.10.     A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

·         a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

·         az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás, vagy

·         az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

9.11.     Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

10.         Adatfeldolgozás

10.1.     Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztató 8. pontjában foglalt Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

10.2.     Az Adatfeldolgozók az Adatkezelő e Tájékoztatóban foglalt tevékenységét érintően önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

10.3.     Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

11.         Adattovábbítás lehetősége

11.1.     Amennyiben az Adatkezelő a Honlapon található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül, azonban a előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen.

11.2.     A tiltakozás megalapozottsága esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

11.3.     Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

12.         Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1.     Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

13.         Jogérvényesítési lehetőségek

13.1.     Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az adat@nvi.hu e-mail címen.

13.2.     A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3.     A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az ügy elbírálása – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Budapest, 2018. október 12.